Tổng hợp

Câu hỏi trắc nghiệm đánh giá học sinh Tiểu học

Câu hỏi trắc nghiệm bình chọn học trò Tiểu học gồm 41 câu quay quanh Thông tư 22, có đáp án kèm theo. Giúp giáo viên tham khảo trong kỳ xây đắp chức, nhân viên giáo dục cũng như các kỳ thi thầy cô giáo giỏi.

Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Câu 1. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT được sửa đổi và bổ sung 1 số điều của Quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT- BGDĐT có hiệu lực thi hành từ khi tháng ngày 5 nào?

 • Bắt đầu từ ngày 06 tháng 8 5 2016
 • Bắt đầu từ ngày 06 tháng 9 5 2016
 • Bắt đầu từ ngày 06 tháng 10 5 2016
 • Bắt đầu từ ngày 06 tháng 11 5 2016

Câu 2. Theo Văn bản thống nhất số 03 /VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016, Điều 3 “Mục tiêu bình chọn” có tất cả bao lăm khoản?

 • 3 khoản
 • 4 khoản
 • 5 khoản
 • 6 khoản

Câu 3.. Theo Văn bản thống nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016, nội dung Bình chọn sự tạo nên và tăng trưởng năng lực của học trò bao gồm: A. Tự chuyên dụng cho, tự quản; tự học và khắc phục vấn đề.

 • Tự chuyên dụng cho, tự quản; giao tiếp, hiệp tác;
 • Tự chuyên dụng cho, tự quản; giao tiếp, hiệp tác; tự học và khắc phục vấn đề.
 • Tự chuyên dụng cho, tự quản; hiệp tác; tự học và khắc phục vấn đề.

Câu 4. Theo Văn bản thống nhất số 03 /VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016, nội dung Bình chọn sự tạo nên và tăng trưởng phẩm giá của học trò bao gồm:

 • Chăm học, chăm làm; tự tin, phận sự; thật thà, kỉ luật; kết đoàn, mến thương.
 • Chăm học, chăm làm; hăng hái tham dự hoạt động giáo dục; Tự tin, tự tôn, tự chịu phận sự;
 • Trung thực, kỉ luật, kết đoàn; Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, tổ quốc.
 • Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5. Đề bài rà soát định kì thích hợp chuẩn tri thức, kỹ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mấy chừng độ nhận thức của học trò:

 • Hai chừng độ.
 • Ba chừng độ.
 • 4 chừng độ.
 • 5 chừng độ.

Câu 6. Theo Văn bản thống nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016, có bao lăm nội dung và bí quyết bình chọn học trò tiểu học?

 • 2 nội dung và 2 bí quyết.
 • 4 nội dung và 2 bí quyết.
 • 2 nội dung và 4 bí quyết.
 • 4 nội dung và 4 bí quyết.

Câu 7. Giấy má bình chọn từng 5 học của mỗi học trò Theo Văn bản thống nhất số 03 /VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 gồm:

 • Học bạ; Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; Bài rà soát định kì cuối 5 học.
 • Phiếu hoặc sổ liên lạc bàn luận quan điểm của thầy u học trò (nếu có); Giđấy chứng thực, giấy khen, công nhận thành quả của học trò trong 5 học (nếu có).
 • Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả bình chọn giáo dục của lớp.
 • Học bạ, Bảng tổng hợp kết quả bình chọn giáo dục của lớp và bài rà soát định kì cuối 5 học.

Câu 8. Theo Văn bản thống nhất số 03 /VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016, thầy cô giáo ghi kết quả bình chọn giáo dục của học trò vào Bảng tổng hợp kết quả bình chọn giáo dục của lớp ở các thời khắc:

 • Cuối mỗi học kì.
 • Giữa học kì và cuối học kì.
 • Cuối 5.
 • Tất cả đều sai.

Câu 9. Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT , Tại điều 4, mục 3 quy định bình chọn thường xuyên bằng nhận xét, bình chọn định kì bằng điểm số liên kết với nhận xét; liên kết bình chọn của thầy cô giáo, học trò, thầy u học trò, trong đấy quan trọng nhất là bình chọn của:

 • Cha mẹ học trò.
 • Học trò.
 • Giáo viên.
 • Giáo viên, học trò và thầy u học trò.

Câu 10. Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định khen thưởng học trò chấm dứt tuyệt vời các nội dung học tập và đoàn luyện theo các điều kiện nào?

 • Kết quả bình chọn các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm giá đạt Tốt. B. Kết quả bình chọn các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm giá đạt Tốt; bài rà soát định kì cuối 5 học các môn học đạt 8 điểm trở lên;
 • Kết quả bình chọn các môn học, các hoạt động giáo dục đạt Hoàn thành, các năng lực, phẩm giá đạt Tốt; bài rà soát định kì cuối 5 học các môn học đạt 9 điểm trở lên.
 • Kết quả bình chọn các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm giá đạt Tốt; bài rà soát định kì cuối 5 học các môn học đạt 9 điểm trở lên;

Câu 11. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định bình chọn định kì về học tập đối với học trò với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức nào?

 • Hoàn thành tốt; Hoàn thành.
 • Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa chấm dứt
 • Tốt; Đạt; Cần Phấn đấu
 • Tốt; Đạt

Câu 12. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định các lần bình chọn định kì về học tập là:

 • Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối 5 học.
 • Vào cuối học kì I và cuối 5 học
 • Chỉ lớp 4, 5 được bình chọn vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối 5 học.
 • Vào giữa học kì I, giữa học kì II.

Câu 13. Cụm từ “bình chọn” được sửa đổi bởi cụm từ “nhận xét” theo khoản 2 Điều mấy của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT:

 • Điều 5
 • Điều 4
 • Điều 3
 • Điều 2

Câu 14. Cụm từ “Nguyên tắc bình chọn” được sửa đổi bởi cụm từ “Đề nghị bình chọn” theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT được quy định tại:

 • Điểm a khoản 1 điều 1.
 • Điểm b khoản 1 điều 1.
 • Khoản 2 điều 1.
 • Khoản 1 Điều 2.

Câu 15. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bỏ hẳn mấy Điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

 • 3 Điều
 • 4 Điều
 • 5 Điều
 • 6 Điều

Câu 16. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT huỷ bỏ Khoản 3 Điều mấy của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6

Câu 17. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là sai:

 • Giáo viên ko công bố trước lớp những điểm chưa tốt của học trò.
 • Giáo viên ko công bố trong cuộc họp thầy u học trò những điểm chưa tốt của học trò.
 • Hiệu trưởng chịu phận sự chính trong việc bình chọn học trò.
 • Học trò có quyền nêu quan điểm và được nhận sự chỉ dẫn, giảng giải của thầy cô giáo, hiệu trưởng về kết quả bình chọn.

Câu 18. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là đúng:

 • Đề rà soát định kì cuối 5 lớp 5 do Phòng Giáo dục và Tập huấn ra.
 • Đề rà soát định kì cuối 5 lớp 1 tới lớp 4 do tổ chuyên môn ra.
 • Đề rà soát định kì phải bảo đảm 4 chừng độ nhận thức của học trò.
 • Đề rà soát định kì chỉ tiến hành vào cuối 5 học

Câu 19. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì phát biểu nào dưới đây là sai:

 • Giáo viên ko dùng điểm số để bình chọn thường xuyên.
 • Giáo viên dùng điểm số để bình chọn định kì.
 • Giáo viên ko cho điểm 0 (ko) và điểm thập phân để bình chọn thường xuyên.
 • Giáo viên ko cho điểm 0 (ko) và điểm thập phân để bình chọn định kì.

Câu 20. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định bình chọn định kì về năng lực, phẩm giá học trò được tiến hành bao lăm lần trong 5 học:

 • 1 lần
 • 2 lần
 • 3 lần
 • 4 lần

Câu 21. Đối với môn Tiếng Việt và Toán lớp 4, 5, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định có bao lăm bài rà soát định kì trong 5:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Câu 22. Đối với môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định có bao lăm bài rà soát định kì trong 5:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Câu 23. Theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, bình chọn định kì về học tập vào cuối học kì I và cuối 5 đối với các môn học, có bao lăm môn có bài rà soát định kì:

 • 5 môn
 • 6 môn
 • 7 môn
 • 8 môn

Câu 24. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bỏ hẳn các Điều sau của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

 • Điều 7, 8, 9, 12
 • Điều 6, 7, 8, 9
 • Điều 7, 8, 9, 11
 • Điều 7, 8, 9, 10

Câu 25. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định quyền của học trò:

 • Được nêu quan điểm và nhận sự chỉ dẫn, giảng giải của thầy cô giáo, hiệu trưởng về kết quả bình chọn.
 • Tự nhận xét và tham dự nhận xét bạn, nhóm bạn theo chỉ dẫn của thầy cô giáo.
 • Tự bình chọn và tham dự bình chọn bạn, nhóm bạn theo chỉ dẫn của thầy cô giáo
 • Cả 2 ý A và B.

Câu 26: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, thầy cô giáo tiến hành bình chọn thường xuyên về học tập của học trò vào thời khắc nào?

 • Giữa học kì I, giữa học kì II
 • Cuối học kì I, cuối 5.
 • Giữa học kì I, giữa học kì II, cuối học kì I, cuối 5.
 • Bình chọn trong công đoạn học tập, đoàn luyện.

Câu 27: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, người nào là người quan trọng nhất trong việc bình chọn thường xuyên bằng nhận xét về học tập của học trò?

 • Cha mẹ học trò.
 • Giáo viên liên kết với học trò.
 • Giáo viên.
 • Giáo viên liên kết với thầy u học trò.

Câu 28: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, bình chọn định kì về học tập của học trò vào những thời khắc nào trong 5 học?

 • Giữa học kì I, giữa học kì II.
 • Cuối học kì I, cuối 5 học.
 • Đầu 5 học, cuối học kì I, cuối 5 học.
 • Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối 5.

Câu 29: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với tất cả các lớp 1,2,3,4,5?

 • Toán, Tiếng Việt.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ.
 • Tất cả các môn học ở Tiểu học.

Câu 30: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ về học tập theo mấy mức, đấy là các mức nào?

 • 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa chấm dứt(C).
 • 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa chấm dứt(C).
 • 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần nỗ lực(C).
 • 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).

Câu 31: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ về năng lực, phẩm giá theo mấy mức, đấy là các mức nào?

 • 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa chấm dứt(C).
 • 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).
 • 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần nỗ lực(C).
 • 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa chấm dứt(C).

Câu 32: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Tập huấn về Chương trình giáo dục phổ biến, Tiêu chí giáo dục tiểu học là gì?

 • Tất cả trẻ con đều được đi học cấp tiểu học.
 • Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học.
 • Tất cả trẻ con khuyết tật được đi học cấp tiểu học.
 • Tạo nên những cơ sở lúc đầu về đạo đức, trí óc, thể chất, thẩm mĩ để tiếp diễn học.

Câu 33: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo tiểu học, mục tiêu: “…Hết dạ giảng dạy và giáo dục học trò bằng tình thương mến,công bình và phận sự của 1 nhà giáo…” thuộc đề nghị nào trong Chuẩn nghề nghiệp của thầy cô giáo tiểu học?

 • Nhận thức tư tưởng chính trị với phận sự của 1 công dân, 1 nhà giáo.
 • Trung thực trong công việc; kết đoàn trong quan hệ đồng nghiệp; chuyên dụng cho dân chúng và học trò.
 • Đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, trắng trong của nhà giáo.
 • Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.

Câu 34: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo tiểu học, 1 trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo tiểu học về “Đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, trắng trong của nhà giáo” là:

 • Không làm các việc vi phạm phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo; ko xúc phạm danh dự, phẩm chất đồng nghiệp, dân chúng và học trò.
 • Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.
 • Có ý thức san sẻ công tác với đồng nghiệp.
 • Cả 2 câu b và c.

Câu 35: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về Điều lệ trường tiểu học, quy định tuổi của học trò tiểu học là:

 • Tuổi của học trò tiểu học từ 6 tới 11 tuổi.
 • Tuổi của học trò tiểu học từ 6 tới 14 tuổi.
 • Tuổi của học trò tiểu học từ 7 tới 11 tuổi.
 • Tuổi của học trò tiểu học từ 7 tới 14 tuổi.

Câu 36: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số giữa học kỳ I và giữa học kỳ II được quy định ở những khối lớp nào?

 • Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.
 • Khối lớp 4 và khối lớp 5.
 • Tất cả các khối lớp.

Câu 37: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số cuối học kỳ I và cuối 5 được quy định ở những khối lớp nào?

 • Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.
 • Khối lớp 4 và khối lớp 5.
 • Tất cả các khối lớp.

Câu 38: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với lớp 4, lớp 5?

 • Toán, Tiếng Việt.
 • Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
 • Tất cả các môn học.

Câu 39: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với tất cả các lớp 1,2,3,4,5?

 • Toán, Tiếng Việt.
 • Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ.

Câu 40: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số cuối học kỳ I và cuối 5 được quy định ở những khối lớp nào?

 • Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.
 • Khối lớp 4 và khối lớp 5.
 • Tất cả các khối lớp.

Câu 41: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn “Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định bình chọn học trò tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện, Bình chọn định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với lớp 4, lớp 5?

 • Toán, Tiếng Việt.
 • Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý.
 • Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.

.


#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #đánh #giá #học #sinh #Tiểu #học

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button