Tổng hợp

Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 01/10/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Công văn 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD chỉ dẫn tiến hành 2018 Thông tư 14/2018 / TT-BGDĐT quy định về định mức giám đốc cơ sở giáo dục rộng rãi. Sau đây là nội dung cụ thể, cùng tham khảo và tải Công văn tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc tiến hành Thông tư số14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 5 2018 ban hành Quy chế quy định đối với Giám đốcTrực tiếpng cơ sở giáo dục rộng rãi

Hà Nội, ngày 01 tháng mười 5 2018

Thân mến: Các Sở Giáo dục và Huấn luyện

Ngày 20 tháng 7 5 2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ban hành Quy chế chuẩn hóa giám đốc cơ sở giáo dục rộng rãi (sau đây gọi là Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT).

Để việc tiến hành Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực và có ảnh hưởng hăng hái tới việc tăng trưởng hàng ngũ hành chính của các cơ sở giáo dục rộng rãi, Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn 1 loạt nội dung chi tiết như sau:

1. Công việc điều hành

Căn cứ Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Huấn luyện ủy quyền đơn vị trực thuộc Sở làm đầu mối chịu phận sự chính, xây dựng kế hoạch tiến hành để lãnh đạo, chỉ dẫn, dò xét và tổng hợp kết quả hoạt động của các sở giáo dục và huấn luyện, cơ sở giáo dục rộng rãi trực thuộc; đẩy mạnh tuyên truyền, tầm thường để các đơn vị, tư nhân có liên can thông suốt và tiến hành đúng các quy định tại Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT; tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, rà soát, tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục rộng rãi.

2. Bình chọn theo tiêu chuẩn giám đốc cơ sở giáo dục rộng rãi

2.1. Trường hợp đặc thù (tỉ dụ, cơ quan điều hành các ngành tuyển lựa, cử người tham dự các khóa huấn luyện, đào tạo …) thì cơ quan điều hành cấp trên trực tiếp quyết định việc rút ngắn chu kỳ bình chọn và thực hiện bình chọn. của 5 học theo thứ tự đầy đủ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định Chuẩn người đứng đầu tư sở giáo dục rộng rãi ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT (sau đây viết tắt là Quy định chuẩn).

2.2. Việc tích lũy minh chứng (giấy tờ, tài liệu, sự vật, hiện tượng để kiểm chứng khách quan chừng độ đạt được trong tiến hành nhiệm vụ chỉ huy, điều hành nhà trường theo quy định tại Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT) để dùng cho công việc bình chọn phải được chủ động tiến hành. từ đầu 5 học. Trong công đoạn tích lũy chứng cớ, Giám đốc cần tham khảo các tỉ dụ minh họa tại Phụ lục I ban hành kèm theo công văn này.

23. Việc tiến hành thứ tự bình chọn theo Điều 10 của Quy định Chuẩn Hiệu trưởng theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này.

3. Người điều hành cơ sở giáo dục rộng rãi cơ sở

3.1. Theo đề xuất của cơ quan điều hành cấp trên gắn với hoạt động chuyên môn của ngành và địa phương về việc tuyển chọn cán bộ điều hành cơ sở giáo dục rộng rãi trọng tâm của Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện, Thủ trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện. Việc đào tạo sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy định về Nội quy giám đốc trường trung học để tuyển lựa và coi xét danh sách giám đốc chủ yếu của cơ sở giáo dục rộng rãi.

3.2. Căn cứ nhiệm vụ của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục rộng rãi trung ương quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc, Sở Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn Sở Giáo dục và Huấn luyện và các cơ sở giáo dục khác. vận dụng cơ chế quy đổi hoạt động của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục rộng rãi trọng tâm thành giờ dạy để tính số giờ dạy theo quy định tại Thông tư số 15/2017 / TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 5 2017 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện. sửa đổi, hoàn thiện 1 loạt điều của Quy định về cơ chế làm việc của thầy cô giáo trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009 / TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 5 2009 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về cơ chế làm việc của thầy cô giáo THCS (nếu có).

4. Báo cáo kết quả thật hiện

Các Sở Giáo dục và Huấn luyện tổng hợp kết quả bình chọn theo tiêu chuẩn của Giám đốc sở và công bố về Bộ Giáo dục và Huấn luyện trước ngày 30 tháng 6 hàng 5 theo quy định tại Công văn này.

Trong công đoạn tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc phản ảnh ngay về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, Email: [email protected]

Người nhận:
– Như trước đây;
– Bộ trưởng (để công bố);
– Các Vụ TCKT, GDTX, GDTX (để ph / h);
– Salva VT, Phòng QLĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Hữu Độ

…………

Tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn


#Công #văn #4529BGDĐTNGCBQLGD

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button