Tổng hợp

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu giao kèo giao nhận thầu xây lắp công trình xây dựng giữa chủ đầu cơ và đơn vị dò hỏi với 1 số điều khoản được quy định trong giao kèo. Mẫu được vận dụng lúc 2 bên giao và nhận thầu có sự thỏa thuận, hợp nhất với nhau.

1. Giao kèo giao nhận thầu xây lắp công trình số 1

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU

XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Số: …. / HĐGNT

Bữa nay, ngày … tháng … 5…….tại………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên chủ đầu cơ)

– Tên công ty (hoặc cơ quan): ………………………………………………………

– Địa chỉ hội sở chính: ………………………………………………………………………….

– Dế yêu: …………………………………. Fax: ………………………………………………………

– Account số: …………………………………………………………………………..

– Mở tại nhà băng: ………………………………………………………………………….

– Đại diện là: ………………………- Chức vụ ……………………………………………….

– Giđấy giao cho (nếu thay giám đốc ký) số: ………………. ngày ….. tháng ..… 5.………

– Do ………………………………………. chức phận …………………………………… ký.

Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)

– Tên công ty (hoặc cơ quan): ………………………………………………………

– Địa chỉ hội sở chính: ……………………………………………………………………….

– Dế yêu: …………………………………. Fax: ………………………………………..

– Account số: ……………………………………………………………………………..

– Mở tại nhà băng: ……………………………………………………………………….

– Đại diện là: ………………………- Chức vụ ………………………………………………..

– Giđấy giao cho (nếu thay giám đốc ký) số: ………………. ngày ….. tháng ..… 5.………

– Do ……………………………………. chức phận …………………………………… ký.

Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên lý giao nhận tổng thầu xây dựng công trình ……………………………………………………………..… như sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

1. Bên A ủy quyền bên B thực hiện tất cả các khâu của toàn thể công trình xây dựng ………………………………………………. gồm:

– Tiến hành dò hỏi khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình …………………………. theo đúng các nội dung và đề xuất về dò hỏi xây dựng bảo đảm số liệu đo đạc và số liệu thẩm định, dò la chuẩn xác khách quan.

– Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các quy định.

– Tiến hành thiết kế công trình theo đúng đề xuất và nội dung bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng thứ tự, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật và các cơ chế thể lệ khác có liên can của nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và phận sự đảm bảo việc giao thiết kế theo lịch.

– Tiến hành xây đắp xây lắp các bộ phận công trình theo đúng giấy tờ thiết kế được duyệt.

2. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do bên B phân phối. Trường hợp bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì bên B được trả tiền tiền và nhiên liệu vận tải theo khối lượng và cự ly thực tiễn.

Điều 2: Thời hạn tiến hành

Trong thời kì ….. tháng, được phân chia như sau:

1. Công việc dò hỏi được thực hiện trong … tháng…. Bên B sẽ báo cáo kết quả số liệu dò hỏi vào ngày … tháng … 5 …

2. Bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình viết chỉ mất khoảng … tháng. Bên B chuyển đến bên A sau lúc chấm dứt và bên A phải xét duyệt cho kết luận sau lúc nhận là … tháng.

3. Công việc thiết kế được thực hiện chỉ mất khoảng … tháng trình bên A duyệt trong … tháng.

4. Thi công xây lắp dự định chấm dứt trong … tháng diễn ra từ ngày khởi công. Dự định khởi công vào ngày …

Điều 3: Trị giá giao kèo

Tổng dự báo công trình là ………………………………………………………. Đồng

1. Trị giá công việc dò hỏi là………………………………………………………….. Đồng

2. Trị giá phần viết luận chứng kinh tế – kỹ thuật là ……………………………………. Đồng

3. Trị giá phần thiết kế công trình là ………………………………………………… Đồng

4. Trị giá phần xây đắp xây lắp công trình là ……………………………………… Đồng

5. Trong công đoạn tiến hành, nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên can tới trị giá từng công tác thì 2 bên sẽ vận dụng quy định mới để trả tiền cho thích hợp.

Điều 4: Phương pháp trả tiền, quyết toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt …%, hoặc chuyển khoản qua nhà băng …%

2. Khi giao kèo được ký kết, bên A ứng trước cho bên B …% kinh phí theo dự toán được duyệt để sắm sửa vật tư sẵn sàng xây đắp.

3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi chi tiết tại giao kèo xây đắp.

4. Sau lúc nghiệm thu toàn cục công trình và đưa vào sử dụng 2 bên sẽ căn cứ vào các bản HĐ chi tiết, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng tháng để quyết toán và thanh lý giao kèo. Bên B phải ủy quyền bên A … bộ giấy tờ hoàn công.

Điều 5: Các giải pháp đảm bảo tiến hành giao kèo

(Cần đưa ra thế chấp, cầm cố hoặc được cơ quan nào bảo lãnh bằng của cải gì …)

Điều 6: Trách nhiệm bên A

1. Gicửa ải tỏa mặt bằng công trình và bồi hoàn hoa màu, nhà cửa trong khuôn khổ xây đắp trước lúc bên B tổ chức xây đắp.

2. Cử cán bộ kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng công trình trong suốt thời kì xây đắp.

3. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và trả tiền đúng kỳ hạn cho bên B.

4. Tổ chức cho bộ phận xây đắp của bên B được tạm cư tại địa phương, xếp đặt bảo vệ an ninh thứ tự cho đơn vị xây đắp, bảo vệ vật tư và dụng cụ xây lắp tại công trình.

Điều 7: Trách nhiệm bên B

1. Bàn giao các loại giấy tờ đúng thời hạn quy định.

2. Thi công đúng giấy tờ thiết kế và chấm dứt công trình đúng giao kèo. Bên B có lỗi chậm chấm dứt công trình sẽ bị phạt … trị giá của khối lượng bị kéo dài.

3. Bên B phải chịu phận sự về chất lượng công trình chỉ mất khoảng bảo hành là … 5, nếu có hư hỏng phải chịu phạt … trị giá dự toán phần ko bảo đảm chất lượng.

Điều 8: Mức thưởng phạt lúc các đối tác vi phạm giao kèo.

1. Nếu chấm dứt từng loại công tác trong HĐKT này trước thời hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được thưởng … % trị giá phần việc thực việc.

2. Nếu vi phạm giao kèo về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn trả tiền, v.v… Hai bên hợp nhất vận dụng các văn bản luật pháp hiện hành của Nhà nước về HĐKT, về XDCB để xử lý.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Giao kèo này có trị giá từ ngày ký tới ngày thanh lý giao kèo.

2. Hai bên cam kết tiến hành đúng các điều khoản của giao kèo, bên nào vi phạm sẽ phải chịu phận sự theo quy định của luật pháp về giao kèo kinh tế.

3. Trong công đoạn tiến hành nếu có vấn đề mâu thuẫn thì 2 bên chủ động đàm phán khắc phục, lúc cần sẽ lập phụ lục giao kèo hoặc biên bản bổ sung giao kèo. Giao kèo này được lập thành … bản có trị giá y chang. Mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên can bao gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

2. Giao kèo giao nhận thầu xây lắp công trình số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH …

Giao kèo số … / HĐTK Ngày … tháng … 5

Bữa nay ngày … tháng … 5… , Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu cơ)

– Tên công ty (hoặc cơ quan) ………………………………………………………

– Địa chỉ hội sở chính ……………………………………………………………………

– Dế yêu: ……………………………………………………………………………

– Account số: ……………………………………………………………………………

– Mở tại nhà băng ……………………………………………………………………………..

– Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

– Giđấy giao cho số …. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … 5 ……….

Do …………………………………….. Chức vụ ……………………………………… ký

Bên B (đơn vị dò hỏi)

– Tên công ty: (hoặc cơ quan)………………………………………………………

– Địa chỉ hội sở chính: ………………………………………………………………………

– Dế yêu: ……………………………………………………………………………….

– Account số: ………………………………………………………………………………

Mở tại nhà băng: ……………………………………………………………………………..

– Đại diện là Ông (bà) …………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

– Giđấy giao cho số ….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. 5 ….….

Do ……………………………………….. Chức vụ ……………………………….……… ký

Hai bên hợp nhất ký giao kèo xây đắp xây lắp với các điều khoản sau:

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

1. Tên Dự án.

2. Vị trí xây dựng công trình

3. Qui mô công trình… (ghi bản lĩnh sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ …).

4. Vốn đầu cơ được duyệt theo dự toán: (trong đấy phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết căn bản khác).

5. Tiến độ xây đắp.

– Ngày xây đắp…

– Ngày chấm dứt…

6. Trong trường hợp đang tiến hành giao kèo kinh tế đã ký, có những khối lượng nảy sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng nảy sinh để ghi vào giao kèo.

Điều 2: Chất lượng công trình

1. Bên B phải chịu phận sự chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn thể công trình, đảm bảo xây đắp theo thiết kế thích hợp với dự toán đã được duyệt, đúng thứ tự, quy phạm, đề xuất kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.

2. Bên A có phận sự cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng nguyên liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được đảm bảo thì đề xuất bên B làm lại. Bên A có phận sự công nhận công việc nảy sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và trả tiền. Bên A xét thấy xây lắp ko đạt đề xuất được quyền ko ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.

3. Khi bên B muốn chỉnh sửa loại nguyên liệu xây lắp nào hoặc chỉnh sửa phần thiết kế nào đều phải được sự bằng lòng của bên A và cơ quan thiết kế.

4. Bên B có phận sự bảo hành chất lượng công trình chỉ mất khoảng là …. 5.

Điều 3: Các điều kiện bảo đảm tiến hành giao kèo

1. Trách nhiệm của bên A phải:

– Bàn giao mặt bằng công trình.

– Giao tim, mốc công trình theo đề xuất của tổng tiến độ.

– Bàn giao mọi giấy tờ, tài liệu cấp thiết cho bên B.

– Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại vị trí ….. (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

2. Trách nhiệm của bên B

– Quản lý hợp nhất mặt bằng xây dựng sau lúc được giao.

– Tổ chức bảo vệ an ninh thứ tự và an toàn lao động bên công trình.

– Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

1. Trị giá giao kèo căn cứ vào dự toán được duyệt là …. Đồng.

2. Trong công đoạn tiến hành nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần giá trị công xây lắp được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên A có phận sự thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).

Hội đồng nghiệm thu sẽ thực hiện nghiệm thu theo … đợt theo từng khâu công tác chính yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và là toàn thể công trình.

Đợt 1: Sau lúc chấm dứt…

Đợt 2: …

Đợt 3: …

Bên B có phận sự sẵn sàng các điều kiện cấp thiết để nghiệm thu.

Sau lúc tiến hành xong việc nghiệm thu bên B có phận sự bàn giao hạng mục công trình …(hoặc toàn thể công trình …) cộng với giấy tờ chấm dứt công trình cho bên A vào ngày … tháng … 5 … Bên A có phận sự nộp lưu trữ giấy tờ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Trong công đoạn xây đắp, bên A sẽ tạm ứng cho bên B tương ứng với khối lượng tiến hành nghiệm thu hàng tháng.

Bên A trả tiền cho bên B trên cơ sở giấy tờ thiết kế đã duyệt và bản nghiệm thu công trìh theo vẻ ngoài chuyển khoản … % qua nhà băng. Nếu chậm trả tiền bên B được tính lãi suất nhà băng trên số tiền bên A nợ.

Ngay sau lúc giao kèo nghiệm thu toàn cục công trình và đưa vào sử dụng, 2 bên căn cứ vào giao kèo và các phụ lục hoặc biên bản bổ sung giao kèo (nếu có). Tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng hàng tháng, nghiệm thu theo công đoạn để quyết toán và thanh lý giao kèo, bên B ủy quyền bên A … bộ giấy tờ hoàn công.

Điều 7: Các giải pháp đảm bảo giao kèo

Bên B đưa của cải … có trị giá được công chứng công nhận là … đồng để thế chấp (cầm cố) đảm bảo cho việc tiến hành giao kèo này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Nếu bên B chấm dứt công trình trước thời hạn từ ½ tháng trở lên, bảo đảm chất lượng xây đắp sẽ được bên A thưởng …% theo trị giá công trình.

Nếu bên B ko chấm dứt công trình đúng thời hạn giao kèo do nguyên cớ chủ quan thì bị phạt … % trị giá giao kèo.

Nếu bên B ko đảm bảo chất lượng xây lắp phải chịu bù đắp mọi tổn thất do việc tu sửa lại và phải chịu phạt … % trị giá dự toán phần ko bảo đảm chất lượng.

Điều 9: Thủ tục khắc phục mâu thuẫn lao động

Hai bên cam kết tiến hành đúng các điều khoản ghi trong giao kèo này.

Hai bên chủ động công bố cho nhau biết tiến độ tiến hành giao kèo. Nếu có vấn đề bất lợi gì nảy sinh các đối tác phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động đàm phán khắc phục đảm bảo 2 bên cùng có ích (có lập biên bản).

Điều 10: Hiệu lực của giao kèo

Giao kèo này có hiệu lực từ ngày …… tới ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý giao kèo vào ngày ….. Bên A có phận sự tổ chức cuộc thanh lý.

Giao kèo này được lập thành … bản có trị giá y chang, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên can… bản bao gồm:

– ……………………………………..
– ……………………………………..
– ……………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

#Hợp #đồng #giao #nhận #thầu #xây #lắp #công #trình

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button