Tổng hợp

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Giao kèo đặt chỗ là bề ngoài hiệp đồng được sử dụng nhiều và bình thường nhất hiện tại. hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu hiệp đồng đặt chỗ mới nhất hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Giao kèo đặt chỗ mẫu số 1

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: …………. / HĐC)

Bữa nay…………. tháng …………. 5 …………., tại ……………………. ………… ..

Chúng tôi gồm:

BÊN THANH TOÁN (BÊN A):

Ông bà): ………………………………………………………………. 5 sinh:………………..…….

DNI số: ……………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………….

Gia đình: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………

Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN (PHẦN B):

Ông (bà): ……………… Sinh 5: …………………….

DNI số: ………………. …… Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………….

Gia đình: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý đặt chỗ theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA TIỀN GỬI (1)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN NỘP TIỀN

Kỳ hạn gửi là: …………… .., diễn ra từ ngày …… tháng ………………

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐIỀU CHỈNH

Ghi rõ mục tiêu đặt chỗ, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các đối tác để đảm bảo giao ước hoặc tiến hành hiệp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các trách nhiệm sau:

a) Giao hàng ký quỹ cho Bên B theo thỏa thuận;

b) Giao kèo hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A khước từ giao ước hiệp đồng hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được) thì bên A mất quyền sở hữu đối với khoản đặt chỗ;

c) Các thỏa thuận khác…

4.2. Bên A có các quyền sau:

a) Nhận lại của nả đặt chỗ từ Bên B hoặc được trả tiền lúc tiến hành trách nhiệm trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên nảy sinh hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);

b) Nhận, chiếm hữu của nả đặt chỗ và số tiền bằng trị giá của nả đặt chỗ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ nảy sinh hoặc ko tiến hành trách nhiệm dân sự (nhân vật đặt chỗ ko đạt);

c) Các thỏa thuận khác…

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN

5.1. Bên B có các trách nhiệm sau:

a) Trả lại của nả đặt chỗ cho Bên A hoặc khấu trừ để tiến hành trách nhiệm trả tiền trong trường hợp 2 Bên nảy sinh hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);

b) Trả lại của nả đặt chỗ và số tiền bằng trị giá của nả đặt chỗ cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (ko tiến hành được mục tiêu đặt chỗ);

c) Các thỏa thuận khác…

5.2. Bên B có các quyền sau:

a) Được ký quỹ của nả nếu bên A khước từ giao ước hiệp đồng hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (nhân vật ký quỹ ko đạt được).

b) Các thỏa thuận khác…

ĐIỀU 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong giai đoạn tiến hành Giao kèo, nếu nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau thương thuyết, khắc phục trên nguyên lý tôn trọng ích lợi của mỗi bên; Trường hợp ko thỏa thuận được thì các đối tác có quyền khởi kiện đề nghị Tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.

ĐIỀU 7: ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu phận sự trước luật pháp về các cam kết sau:

7.1. Việc tham dự Thỏa thuận này là hoàn toàn tình nguyện, ko có sự lừa dối hoặc cưỡng ép;

7.2. Tuân thủ đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận này;

7.3. Các bảo đảm khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KIỆN CHUNG

8.1. Hai bên thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình theo thỏa thuận trong hiệp đồng này.

8.2. Cả 2 bên đã tự đọc lại Thỏa thuận này, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận.

8.3. Giao kèo này có hiệu lực diễn ra từ ngày …… tháng ……. 5 …… tới ngày …… tháng …… .. …….

Giao kèo được thực ngày nay …………. (………….) Bản, mỗi bên giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.

QUA MỘT BÊN

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

B MẶT

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

Ghi chú:

(1) Miêu tả cụ thể về khoản tiền đặt chỗ (tiền hoặc kim khí quý, ruby hoặc các vật có trị giá khác). Riêng đối với bất động sản, cần tuân thủ các quy định của luật pháp về ký quỹ.

2. Giao kèo đặt chỗ mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số…. Hồ Chí Minh (Trường hợp công chứng ngoài hội sở chính thì ghi vị trí công chứng và Công chứng viên), chúng tôi bao gồm:

Bên ký gửi (sau đây gọi là Bên A):

Ông bà):………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng: …………………… ..cấp ngày ………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú (nếu ko có hộ khẩu thường trú thì ghi tạm cư): …………

Hoặc bạn có thể chọn 1 trong các môn học sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông nội:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh dân chúng số: ………… ngày cấp ………… .tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

Với vợ, bà: …………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Giđấy tờ tùy thân: ………… ..cấp ngày ………… .tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………… ..

(Nếu vợ, chồng có hộ khẩu thường trú không giống nhau thì nhập hộ khẩu thường trú cho từng người).

2. Chủ thể là nhà:

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh dân chúng: …………………… .cấp ngày …………………… tại ………… ..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… ..

Các thành viên hộ gia đình:

Tên và họ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân số: ………… .cấp ngày …………………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

* Nếu các nhân vật trên được đại diện, các account sau sẽ được lưu giữ:

Tên và địa chỉ của người đại diện: ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân: …………………… cấp ngày …………………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….

Theo giấy giao cho (đối với trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………… ngày ………… .ngày ………… ..ngày.

3 .. Chủ thể là 1 tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………… ..

Khuôn viên:…………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số: …………………… ngày… ..tháng… .. …… .do …………. khoản trợ cấp.

Giđấy chứng thực đăng ký thương nghiệp số: …………………… .ngày ………… ..tháng ………… ..5 ………… ..cấp …………… .cấp.

Số fax: ………………………………………………………… Số dế yêu: ……………………………………………………

Tên và địa chỉ của người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân: …………………… cấp ngày …………………… tại …………………… ..

Theo giấy giao cho (đối với trường hợp đại diện theo giao cho) số: …………………… .ngày ……………… .làm ……………………… ..tạo.

Người nhận tiền đặt chỗ (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn 1 trong các chủ đề ở trên)

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Mời các độc giả thêm tại phân mục Giao kèo – Nghiệm thu – Quyết toán trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.


#Mẫu #hợp #đồng #đặt #cọc

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button