Tổng hợp

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 06/2020 / NĐ-CP

Nghị định 06/2020 / NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định việc khắc phục đền bù, phân phối và hồi phục lúc Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định về đền bù, phân phối và giải quyết hậu quả lúc Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết, Nghị định này đã sửa đổi quy định về đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất để tiến hành dự án đầu cơ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu cơ, Thủ tướng Chính phủ bằng lòng chủ trương đầu cơ. đồng ý về chủ trương đầu cơ nên vận động toàn thể số đông dân cư, tác động tới đời sống, kinh tế xã hội và truyền thống văn hóa của số đông; các dự án thu hồi đất liên can tới nhiều tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.

CHÍNH QUYỀN

———-

Số: 06/2020 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 5 2020

ÁN LỆNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP
Ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ Quy định về đền bù,
phân phối, tái định cư lúc nhà nước thu hồi đất

———————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất.

Điều 1. Điều 17 Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17. Đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất để tiến hành dự án đầu cơ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu cơ, Thủ tướng Chính phủ bằng lòng chủ trương đầu cơ; các dự án thu hồi đất liên can tới nhiều tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương

Việc đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất để tiến hành dự án đầu cơ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu cơ, Thủ tướng Chính phủ bằng lòng chủ trương đầu cơ nhưng mà phải toàn dân, tác động tới toàn thể đời sống, kinh tế. – xã hội, truyền thống văn hóa của số đông; Các dự án thu hồi đất có nhiều tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tiến hành như sau:

1. Các Bộ, ngành có dự án đầu cơ chịu phận sự chính, phối hợp với Ủy ban quần chúng cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chế độ đền bù, phân phối và tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. . phê chuẩn. coi xét, cân nhắc, quyết định và phải đảm bảo kinh phí tiến hành đền bù, phân phối và tái định cư theo quy định.

Khung chế độ đền bù, phân phối và tái định cư bao gồm các nội dung chính sau:

a) Bề mặt của từng loại đất dự định ​​thu hồi;

b) Số lượng tổ chức, hộ gia đình, tư nhân sử dụng đất trong khu vực dự định ​​thu hồi;

c) Dự định ​​mức đền bù, phân phối đối với từng loại đất khai khẩn; giá đất đền bù dự định ​​đối với từng loại đất, từng địa điểm;

d) Phương án sắp xếp tái định cư (dự định ​​số hộ được tái định cư, địa điểm và bề ngoài tái định cư);

đ) Tổng mức dự định ​​đền bù, phân phối, tái định cư và tài chính tiến hành;

e) Dự định ​​tiến độ tiến hành phương án đền bù, phân phối và tái định cư;

g) Dự định ​​thời kì và kế hoạch chuyển giao, bàn giao mặt bằng.

Khung chế độ đền bù, phân phối và tái định cư phải trình bày các nội dung trên cho toàn thể dự án và cụ thể cho từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất để tiến hành dự án đầu cơ và phải xây dựng khu tái định cư thì nội dung quy định tại Khoản này phải bao gồm cả diện tích thu hồi để xây dựng khu tái định cư .

2. Bộ Khoáng sản và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên can tổ chức thẩm tra khung chế độ đền bù, phân phối và tái định cư trước lúc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Căn cứ khung chế độ đền bù, phân phối và tái định cư do Thủ tướng Chính phủ quyết định, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh tổ chức lập, đánh giá và phê chuẩn phương án đền bù, phân phối và tái định cư của các dự án tiến hành trên khu vực. sau lúc có văn bản bằng lòng. của Bộ, ngành nơi tiến hành dự án đầu cơ; tổ chức tiến hành và chấm dứt chi tiêu đền bù, phân phối và tái định cư với các Bộ, ngành trực thuộc có dự án đầu cơ ”.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu cơ đã có phương án đền bù, phân phối và tái định cư được phê chuẩn toàn thể dự án trước lúc Nghị định này có hiệu lực thì tiến hành theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15/5. , 5 2014 của Chính phủ về việc đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất.

2. Đối với các dự án đầu cơ chưa phê chuẩn phương án đền bù, phân phối và tái định cư cho toàn thể dự án trước lúc Nghị định này có hiệu lực thì tiến hành thủ tục đền bù, phân phối và tái định cư theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Thời hạn

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 20 tháng 02 5 2020.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh có phận sự kiểm tra các văn bản quy phạm luật pháp do mình ban hành trái với quy định tại Nghị định này để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các đơn vị quản lý và các cơ quan, tư nhân khác có liên can chịu phận sự thi hành Nghị định này. /.

Người nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng thư ký;

– Văn phòng chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án quần chúng vô thượng;

– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;

– kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Gigiết hại Nguồn vốn Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Trận mạc Quốc gia Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

– TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT, NN (2).

TM. CHÍNH QUYỀN

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Đất đai này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để làm tài liệu sử dụng nhé.


#Nghị #định #062020NĐCP #sửa #đổi #quy #định #về #bồi #thường #hỗ #trợ #tái #định #cư #lúc #Nhà #nước #thu #hồi #đất

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button