Tổng hợp

Nghị định 97/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định về thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP

Nghị định 97/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả; trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự.

Ngày 23/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả; trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự.

Nghị định này đã sửa đổi thành phần Hội đồng định giá theo vụ việc các ngành, chi tiết: Hội đồng định giá theo vụ việc cấp huyện; Hội đồng định giá theo vụ việc cấp tỉnh; Hội đồng định giá theo vụ việc ở Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là cấp Bộ) thay cho Hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương như quy định cũ.

CHÍNH PHỦ

———–

Số: 97/2019/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 5 2019

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
ngày 07 tháng 3 5 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc
thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả;
trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự

————-

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 5 2015;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 5 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả; trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả; trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 và bổ sung khoản 4a sau khoản 4 Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 6 như sau:

“1. Hội đồng định giá theo vụ việc được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh, thị thành thuộc thị thành trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện); ở tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là cấp bộ); Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

“4. Hội đồng định giá theo vụ việc cấp bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với của nả cần định giá theo quy định của luật pháp quyết định thành lập để tiến hành định giá trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định này.

b) Thực hiện định giá lần đầu đối với của nả thuộc các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức phận về tù nhân đặc trưng nghiêm trọng và phức tạp liên can tới nhiều cấp và được dư luận xã hội ân cần lúc có đề xuất của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng.

c) Đối với vụ án có nhiều loại của nả không giống nhau, cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng có nghĩa vụ căn cứ vào đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của của nả, đề xuất của vụ án để phân loại của nả và tiến hành đề xuất bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá thích hợp với tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao theo các trường hợp sau:

Trường hợp phân loại được của nả để tách riêng tiến hành định giá đối với từng nhóm của nả thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá đối với từng nhóm của nả.

Trường hợp chẳng thể phân loại được của nả, cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề xuất bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành lĩnh vực đối với 1 loại của nả trong số các của nả của vụ án chủ trì thành lập Hội đồng định giá; riêng trường hợp trong số các của nả cần định giá có của nả là đất, quyền sử dụng đất thì cơ quan điều hành nhà nước về đất đai ở trung ương chủ trì thành lập Hội đồng định giá (ko phân biệt quyền sở hữu của nả). Các bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với các của nả khác còn lại có nghĩa vụ cử đại diện tham dự làm thành viên Hội đồng định giá theo đề xuất của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập Hội đồng định giá.”

b) Bổ sung khoản 4a sau khoản 4 Điều 6 như sau:

“4a. Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập lúc có đề xuất của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng để tiến hành định giá lại trong trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định này.”

2. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 8 như sau:

a) Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 8 như sau:

“3. Thành phần của Hội đồng định giá cấp bộ bao gồm:

a) 1 chỉ huy cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá là Chủ tịch Hội đồng;

b) 1 cán bộ cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá là thành viên Thường trực Hội đồng;

c) Thành viên Hội đồng bao gồm: đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên can thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá; đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên can tới của nả cần định giá (nếu có). Đối với vụ án có nhiều loại của nả không giống nhau mà chẳng thể phân loại được của nả, thành viên của Hội đồng định giá bao gồm thêm đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với các của nả khác còn lại theo đề xuất cử người của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập Hội đồng định giá quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Nghị định này.

Căn cứ vào đề xuất định giá của nả, chỉ huy cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá quy định tại điểm a khoản này đề nghị các thành viên thích hợp với đặc điểm của của nả cần định giá cho từng vụ việc”.

“4. Số lượng thành viên của Hội đồng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 03 người đối với Hội đồng định giá cấp huyện, tối thiểu là 05 người đối với Hội đồng định giá các ngành khác. Trường hợp cần phải có, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá quyết định thành lập Tổ ô sin Hội đồng.”

b) Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 8 như sau:

“3a. Thành phần của Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

a) 1 chỉ huy bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với của nả cần định giá theo quy định của luật pháp là Chủ tịch Hội đồng;

b) 1 chỉ huy cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với của nả cần định giá theo quy định của luật pháp là thành viên Thường trực của Hội đồng;

c) Thành viên Hội đồng bao gồm: đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên can thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá của nả; đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nguồn vốn liên can tới của nả cần định giá (nếu có); đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức khác có liên can tới của nả cần định giá (nếu có).

Căn cứ vào đề xuất định giá của nả, chỉ huy bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành tính năng điều hành nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với của nả cần định giá quy định tại điểm a khoản này đề nghị các thành viên thích hợp với đặc điểm của của nả cần định giá cho từng vụ việc.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Hội đồng định giá có quyền:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng hỗ trợ đầy đủ thông tin, tài liệu cần phải có cho việc định giá;

b) Thuê công ty đánh giá giá để tiến hành đánh giá giá của nả; thuê tổ chức, tư nhân có kinh nghiệm tham mưu về đánh giá hiện trạng kinh tế – kỹ thuật và các nội dung khác chuyên dụng cho việc định giá của nả. Việc thuê công ty đánh giá giá và các tổ chức, tư nhân có kinh nghiệm tham mưu được thực hiện trong các trường hợp cần phải có do Hội đồng định giá của nả quyết định.

Trường hợp tiến hành định giá của nả chuyên dụng cho các vụ án cần tiến hành gấp theo đề xuất của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng, các gói thầu đánh giá giá của nả, gói thầu thuê tổ chức, tư nhân có kinh nghiệm tham mưu về đánh giá hiện trạng kinh tế – kỹ thuật và các nội dung khác chuyên dụng cho việc định giá của nả được vận dụng vẻ ngoài chọn lọc nhà thầu trong trường hợp đặc trưng theo quy định tại Luật Đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Văn bản đề xuất định giá của nả kèm theo các tài liệu, giấy má liên can tới đề xuất định giá của nả được gửi tới Hội đồng định giá của nả được đề xuất đối với Hội đồng định giá thường xuyên hoặc được gửi tới cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng đối với Hội đồng định giá theo vụ việc.

Trường hợp cần thành lập Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng gửi văn bản đề xuất định giá tới bộ, cơ quan ngang bộ đã thành lập Hội đồng định giá cấp bộ lần đầu hoặc định giá lại (đối với trường hợp đặc trưng quy định tại Điều 22 Nghị định này). Bộ, cơ quan ngang bộ lúc thu được văn bản đề xuất định giá có nghĩa vụ tham vấn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng định giá trên cơ sở cử người của các đơn vị liên can.

Nội dung, thời hạn gửi văn bản đề xuất định giá của nả tiến hành theo quy định tại Điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự.”

5. Sửa đổi khoản 3, điểm b khoản 4 và khoản 6 Điều 21 như sau:

“3. Việc định giá lại quy định tại khoản 1 Điều này do Hội đồng định giá cấp trên tiến hành:

a) Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lại của nả do Hội đồng định giá cấp huyện định giá lần đầu;

b) Hội đồng định giá cấp bộ định giá lại của nả do Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lần đầu;

c) Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ định giá lại của nả do Hội đồng định giá cấp bộ định giá lần đầu. Kết luận định giá của Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là kết luận về trị giá của của nả cần định giá.”

“4. Việc định giá lại lần thứ 2 quy định tại khoản 2 Điều này do Hội đồng định giá cùng cấp với Hội đồng định giá được thành lập để định giá lại quy định tại khoản 1 Điều này tiến hành:

b) Hội đồng định giá cấp bộ định giá lại lần thứ 2 trong trường hợp có tranh chấp giữa kết luận định giá lần đầu của Hội đồng định giá cấp tỉnh và kết luận định giá lại của Hội đồng định giá cấp bộ.”

“6. Việc định giá lại của nả quy định tại Điều này được thực hiện theo các nguyên lý, trình tự, thủ tục định giá chung quy định tại Nghị định này và các luật pháp liên can. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng có nghĩa vụ gửi đầy đủ tài liệu, thông tin liên can tới của nả cần định giá và kèm theo tài liệu thuyết minh chi tiết căn cứ pháp lý, lý do nghi ngại kết quả định giá, định giá lại cho Hội đồng định giá cấp trên.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 22 như sau:

“1. Trường hợp đặc trưng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng quyết định việc định giá lại của nả lúc đã có kết luận định giá lại lần 2 của Hội đồng định giá. Kết luận định giá lại trong trường hợp này là kết luận định giá của nả để khắc phục vụ án.

2. Hội đồng định giá cấp bộ tiến hành định giá lại của nả trong trường hợp đặc trưng đối với của nả do Hội đồng định giá cấp huyện tiến hành định giá lần đầu; Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiến hành định giá lại của nả trong trường hợp đặc trưng đối với của nả do Hội đồng định giá cấp tỉnh tiến hành định giá lần đầu.”

7. Bổ sung điểm b1 sau điểm b khoản 1 Điều 23 như sau:

“b1) Báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn chuyên dụng cho công việc định giá của nả của Hội đồng định giá;”

8. Bổ sung khoản 3 vào Điều 24 như sau:

“3. Căn cứ đề xuất, thuộc tính của vụ án, cơ quan thành lập Hội đồng định giá, cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng định giá có nghĩa vụ sử dụng nguồn kinh phí điều hành hành chính của mình để cung cấp chi cho 1 số hoạt động thường xuyên của Hội đồng định giá gồm công việc phí, họp chuyên môn, thăm dò, tích lũy thông tin, sắm sửa văn phòng phẩm, báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn chuyên dụng cho công việc định giá của nả của Hội đồng định giá. Trên cơ sở hợp lý chung, trường hợp tác động tới hoạt động thường xuyên của đơn vị, cơ quan thành lập Hội đồng định giá, cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng định giá có nghĩa vụ lập dự toán xin bổ sung kinh phí theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ dẫn thi hành. Mức chi được tiến hành theo cơ chế quy định tại các văn bản quy phạm luật pháp hiện hành, 1 số mức chi được vận dụng tiến hành như sau:

a) Mức chi công việc thăm dò giá thị phần của thành viên Hội đồng định giá, Tổ ô sin Hội đồng tiến hành theo quy định về rót vốn công cho cán bộ, công chức tiến hành dò hỏi thống kê có nội dung dò hỏi chuyên sâu phức tạp theo quy định của Bộ Nguồn vốn về lập dự toán, điều hành, sử dụng và quyết toán kinh phí tiến hành các cuộc Dò xét thống kê, Tổng dò hỏi thống kê tổ quốc;

b) Mức chi họp chuyên môn, xây dựng các báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn chuyên dụng cho công việc định giá của nả của Hội đồng định giá được tiến hành theo quy định về mức chi cho tư nhân tham dự họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị, họp báo và mức chi đối với báo cáo tổng vừa ý kiến, báo cáo giải trình, tiếp nhận quan điểm góp ý theo quy định của Bộ Nguồn vốn về lập dự toán, điều hành, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công việc xây dựng văn bản quy phạm luật pháp và hoàn thiện hệ thống luật pháp.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 5 2020.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp những vụ án do Hội đồng định giá các ngành đang thực hiện định giá theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá của nả trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục định giá của nả trong tố tụng hình sự trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp diễn tiến hành theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nguồn vốn có nghĩa vụ tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh có nghĩa vụ tổ chức, chỉ dẫn các cơ quan chuyên môn thành lập Hội đồng định giá của nả trong tố tụng hình sự và bảo đảm các quy định về định giá của nả trong tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thơ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án quần chúng vô thượng;

– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;

– Ủy ban Gisát hại nguồn vốn Quốc gia;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Chiến trường Đất nước Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Trách nhiệm hình sự được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


#Nghị #định #972019NĐCP #sửa #đổi #bổ #sung #Nghị #định #về #thủ #tục #định #giá #tài #sản #trong #tố #tụng #hình #sự

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button