Tổng hợp

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Hệ thống mẫu biểu hồ đã sơ kiểm toán đã được Kiểm toán Nhà nước ban hành tại Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN vào ngày 26/06/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được từ khi ngày 09/08/2020. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

__________________

Số: 01/2020/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 01/2020/QĐ-KTNN

Ban hành Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán được vận dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, tư nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, tư nhân khác có liên can đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày tính từ lúc ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên can tới Hệ thống mẫu biểu giấy tờ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, tư nhân khác có liên can đối với hoạt động kiểm toán nhà nước chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;
– Viện KSND vô thượng, Tòa án quần chúng vô thượng;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Công báo;
– Chỉ huy KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

MỤC LỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /2020/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 5 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

HIỆU(Mẫu biểu số) TÊN MẪU BIỂU TRANG SỐ
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH
01/KHKT-NSBN Kế hoạch kiểm toán…. (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5)(Vận dụng cho các cuộc kiểm toán việc điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công tại các Bộ, cơ quan trung ương) 1-28
01/BBKT-NSBN Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(đơn vị được kiểm toán tổng hợp)(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc điều hành sử dụng nguồn vốn công, của nả công của Bộ, cơ quan trung ương) 29-37
01/BCKT-NSBN Báo cáo kiểm toán… (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bộ (cơ quan trung ương)…(Vận dụng cho cuộc kiểm toán việc điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công của Bộ, cơ quan trung ương) 38-57
II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
01/KHKT-NSĐP Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thị thành) 58-88
01/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của quận (huyện, thị xã) …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã lúc kiểm toán ngân sách địa phương 89-101
02/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 102-112
03/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục (chi cục) Thương chính …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục thương chính (hoặc Chi cục thương chính) lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 113-122
04/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Kho bạc nhà nước …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc tỉnh, thị thành hoặc ngân khố quận, huyện, thị xã) lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 123-130
05/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Kế hoạch và Đầu cơ …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thị thành lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 131-136
06/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Nguồn vốn tỉnh, thị thành (hoặc phòng nguồn vốn quận, huyện, thị xã) …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Nguồn vốn các tỉnh, thị thành hoặc phòng nguồn vốn quận, huyện, thị xã lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 137-148
07/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của xã phường, thị trấn…(Vận dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các xã, phường lúc kiểm toán ngân sách địa phương) 149-159
01/BCKT-NSĐP Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên tỉnh ,thị thành)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương) 160-180
III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
01/BBKT-NS Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(tên đơn vị dự toán được kiểm toán)(Vận dụng cho Tổ kiểm toán việc điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương) 181-190
02/BBKT-NS Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Ban điều hành dự án (hoặc Chủ đầu cơ)…(Vận dụng cho Tổ kiểm toán việc điều hành và sử dụng vốn đầu cơ của các Ban điều hành dự án (hoặc Chủ đầu cơ) thuộc các bộ, ngành, địa phương) 191-202
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
01/KHKT-DAĐT Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5) (Vận dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và điều hành, sử dụng vốn đầu cơ xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hiệp đồng PPP (BOT, BT…) 203-225
01/BBKT-DAĐT Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại….(Vận dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và điều hành, sử dụng vốn đầu cơ các dự án thành phần, hoặc các gói thầu lúc tiến hành kiểm toán dự án đầu cơ xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hiệp đồng PPP (BOT, BT…)) 226-238
02/BBKT-DADT Biên bản kiểm toán … (ghi tên theo quyết định kiểm toán)… tại….(Vận dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và điều hành, sử dụng vốn đầu cơ các dự án tiến hành bề ngoài hiệp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện điều hành nhà nước có thẩm quyền) 239-243
01/BCKT-DAĐT Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) dự án … (ghi tên dự án)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu cơ xây dựng và điều hành, sử dụng vốn đầu cơ các dự án đầu cơ xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu cơ theo hiệp đồng PPP (BOT, BT)) 244-265
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
01/KHKT-CTMT Kế hoạch kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình chỉ tiêu non sông hoặc các Chương trình chỉ tiêu vận dụng theo chế độ Chương trình chỉ tiêu non sông) 266-289
01/BBKT-CTMT Biên bản kiểm toán Chương trình… (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán lúc kiểm toán Chương trình chỉ tiêu non sông hoặc các Chương trình chỉ tiêu vận dụng theo chế độ Chương trình chỉ tiêu non sông) 290-301
01/BCKT-CTMT Báo cáo kiểm toán Chương trình … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của…(Vận dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình chỉ tiêu non sông hoặc các Chương trình chỉ tiêu vận dụng theo chế độ Chương trình chỉ tiêu non sông) 302-319
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
01/KHKT-DN Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các công ty) 320-342
01/BBKT-DN Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên công ty)(Vận dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các công ty) 343-353
01/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên công ty)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các công ty) 354-372
02/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán tiến hành phận sự với ngân sách nhà nước và việc tiến hành quyền, bổn phận của người đại diện vốn nhà nước trong điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các công ty nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống) 373-386
03/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên công ty)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tham mưu định giá và xử lý các vấn đề nguồn vốn trước lúc chính thức ban bố trị giá công ty cổ phần hóa) 387-401
04/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên công ty)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán trị giá phần vốn nhà nước tại thời khắc công ty chính thức chuyển thành doanh nghiệp cổ phần 402-417
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
01/KHKT-TCNH Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5) (Vận dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các tổ chức nguồn vốn, nhà băng) 418-442
01/BBKT-TCNH Biên bản kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(Vận dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các tổ chức nguồn vốn, nhà băng) 443-454
01/BCKT-TCNH Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của các tổ chức nguồn vốn, nhà băng) 455-473
02/BCKT-TCNH Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam(Vận dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 474-491
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG
01/KHKT-ĐB Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và nguồn vốn Đảng) 492-520
01/BBKT-ĐB Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại…(Vận dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo nguồn vốn, các hoạt động liên can tới điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công của các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và nguồn vốn Đảng) 521-531
01/BCKT-ĐB Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)(Vận dụng cho cuộc kiểm toán điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và nguồn vốn Đảng) 532-552
HỒ SƠ CHUNG
01/KHKS-KTNN Đề cương thăm dò tích lũy thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán 5) của ….(Vận dụng cho cuộc kiểm toán việc điều hành, sử dụng nguồn vốn, của nả công tại các đơn vị) 553-556
02/HSKT-KTNN Kế hoạch kiểm toán cụ thể của Tổ kiểm toán 557-581
03/HSKT-KTNN Thông báo kết luận của Chỉ huy KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán 582-583
04/HSKT-KTNN Nhật ký kiểm toán 584-590
05/HSKT-KTNN Nhật ký công việc 591-592
06/HSKT-KTNN Tờ trình về việc rà soát, đối chiếu. 593-595
07/HSKT-KTNN Công văn gửi Kế hoạch rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 596-598
08/HSKT-KTNN Công văn gửi UBND về việc phối hợp trong rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 599-601
09/HSKT-KTNN Biên bản rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 602-605
10/HSKT-KTNN Biên bản công nhận số liệu và tình hình kiểm toán. 606-617
11/HSKT-KTNN Văn bản đề xuất đơn vị giải trình số liệu 618-619
12/HSKT-KTNN Biên bản kiểm toán 620-623
13/HSKT-KTNN Biên bản họp Tổ kiểm toán. 624-625
14/HSKT-KTNN Biên bản họp phê duyệt Biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán cụ thể 626-628
15/HSKT-KTNN Biên bản họp Đoàn kiểm toán 629-630
16/HSKT-KTNN Tờ trình xin quan điểm về hoạt động kiểm toán 631-632
17/HSKT-KTNN Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán 633-634
18/HSKT-KTNN Báo cáo bảo xem xét kiến của thành viên Đoàn kiểm toán 635-636
19/HSKT-KTNN Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán 637-639
20/HSKT-KTNN Thông báo kết luận của Chỉ huy KTNN tại cuộc họp duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán 640-641
21/HSKT-KTNN Công văn gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán 642-643
22/HSKT-KTNN Biên bản họp phê duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 644-645
23/HSKT-KTNN Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán 646-647
24/HSKT-KTNN Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán 648-649
25/HSKT-KTNN Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán 650-651
26/HSKT-KTNN Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán cụ thể 652-653
27/HSKT-KTNN Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán cụ thể 654-684
28/HSKT-KTNN Công văn gửi ngân khố nhà nước 685-688
29/HSKT-KTNN Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán 689-691

#Quyết #định #012020QĐKTNN

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button