Tổng hợp

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT

Bộ Giao thông Chuyên chở đã ban hành Quyết định 1188/QĐ-BGTVT về tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp đường sắt, vào ngày 19/06/2020. Hiệu lực của văn bản này sẽ diễn ra từ ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1188/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 1188/QĐ-BGTVT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC ĐƯỜNG SẮT

(Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp ngày 16 tháng 4 5 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định về tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông chuyên chở;

Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 5 2019 của Thủ tướng Chính phủ về coi xét danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và cắt cử cơ quan tiến hành pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ coi xét Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Căn cứ Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 5 2015 về ban hành kế hoạch khai triển tiến hành pháp điển hóa quy phạm luật pháp thuộc chủ đề Giao thông chuyên chở quá trình 2016 – 2020;

Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC ĐƯỜNG SẮT

(Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 6 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở)

Thực hiện Quyết định số định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 5 2015 về ban hành kế hoạch khai triển Pháp điển hóa quy phạm luật pháp thuộc chủ đề Giao thông chuyên chở quá trình 2016 – 2020, Bộ Giao thông chuyên chở ban hành kế hoạch tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14), chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Đảm bảo việc tổ chức khai triển tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp đối với Đề mục Đường sắt hiệu quả, đúng quy định.

– Xác định các công tác chi tiết cần thực hiện, thời hạn chấm dứt và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên can trong việc tiến hành pháp điển đối với đề mục này.

– Chuẩn bị các điều kiện cấp thiết về thiết chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cấp thiết khác đảm bảo pháp điển thành công đề mục này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung Đơn vị chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian chấm dứt
1. , tích lũy, kiểm tra danh mục văn bản pháp điển thuộc Đề mục Đường sắt – Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở; – Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN);- Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cục ĐKVN). – Các Bộ có liên can Tháng 5/2020
2. Gửi văn bản đề xuất các bộ, ngành tiến hành pháp điển Đề mục Đường sắt với văn bản quy phạm luật pháp thuộc thẩm quyền bộ, ngành Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở Các Bộ có liên can Tháng 6/2020
3. Tổng hợp kết quả pháp điển và quan điểm các Bộ ngành Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở – Cục ĐSVN- Cục ĐKVN Tháng 7/2020
4. Thực hiện pháp điển theo Đề mục Đường sắt – Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở; – Cục ĐSVN: đối với các nội dung về Đường sắt do Cục đảm trách;- Cục ĐKVN: đối với các nội dung về liên can tới Đăng kiểm Đường sắt. Các Bộ có liên can Tháng 6 – 8/2020
5. Tổ chức lấy quan điểm góp ý và ký chuẩn xác kết quả pháp điển Đề mục Đường sắt – Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở;- Các Bộ có liên can;- Cục ĐSVN;- Cục ĐKVN. Bộ Tư pháp Từ 15/8 – 15/10/2020
6. Xây dựng giấy má kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp nhận định – Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở; – Cục ĐSVN;- Cục ĐKVN Bộ Tư pháp Tháng 10/2020
7. Hoàn thiện kết quả pháp điển theo quan điểm nhận định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ – Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông chuyên chở; – Cục ĐSVN- Cục ĐKVN Sau lúc có quan điểm nhận định của Bộ Tư pháp

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Đối với các nhiệm vụ do Bộ Giao thông chuyên chở chủ trì đề xuất Vụ Nguồn vốn, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí tiến hành.

– Đối với các nhiệm vụ do Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đề xuất các Cục bảo đảm kinh phí tiến hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành có liên can phối hợp với Bộ Giao thông chuyên chở trong việc thực hiện tích lũy, kiểm tra, tiến hành pháp điển đối với những văn bản quy phạm luật pháp do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc đề mục Đường sắt.

2. Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì những nội dung liên can thuộc lĩnh vực đảm trách, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên can khai triển tiến hành các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Chỉ đạo Bộ những vấn đề nảy sinh, gian nan, vướng mắc trong giai đoạn khai triển Kế hoạch.

3. Các đơn vị liên can thuộc Bộ Giao thông chuyên chở có phận sự phối hợp với Vụ Pháp chế đảm bảo tiến hành Kế hoạch này.

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC ĐƯỜNG SẮT

(Ban hành kèm theo Kế hoạch tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm luật pháp đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

STT Tên văn bản Cơ quan chủ trì soạn thảo Nguồn văn bản Ghi chú
1. Luật đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về điều hành, bảo vệ kết cấu cơ sở vật chất đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của luật đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4. Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và y phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
6. Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về phòng, chống, giải quyết hậu quả lụt, bão; đối phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
7. Thông tư 67/2011/TT-BGTVT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật non sông về công cụ giao thông đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
8. Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về công cụ giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Đề xuất kỹ thuật Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
9. Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư số 01/2010 ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng bộ giao thông chuyên chở quy định về phòng, chống, giải quyết hậu quả lụt, bão; đối phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
10. Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở Quy định về chuyên chở hành khách, hành lý trên đường sắt non sông và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt non sông Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
11. Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về cầu chung, giao thông trên địa bàn cầu chung Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
12. Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở Quy định về điều hành, bảo trì công trình đường sắt non sông Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
13. Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định tiêu chuẩn, đăng kiểm viên công cụ giao thông đường sắt; đề xuất đối với hạ tầng, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
14. Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về thông tin, hướng dẫn, trang thiết bị dùng cho người dùng, thiết bị an toàn trên công cụ giao thông đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
15. Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về đăng ký công cụ giao thông đường sắt; đi lại của công cụ giao thông đường sắt trong trường hợp đặc thù Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
16. Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về chuyên chở hàng hóa trên đường sắt non sông và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt non sông Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
17. Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của viên chức đường sắt trực tiếp dùng cho chạy tàu. Bộ Y tế Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
18. Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định việc khắc phục sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tách, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
19. Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về xây dựng, ban bố biểu đồ chạy tàu; quản lý giao thông chuyên chở đường sắt; giá dịch vụ quản lý giao thông chuyên chở đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
20. Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về đường ngang và cấp Giđấy phép liên can tới hoạt động xây dựng trong khuôn khổ bảo vệ công trình đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
21. Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt non sông; việc kết nối ray các con đường sắt đô thị Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
22. Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về xây dựng, ban bố công lệnh trọng tải, công lệnh vận tốc trên đường sắt non sông, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt non sông, đường sắt chuyên dùng. Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
23. Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về kết nối tín hội đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, phân phối thông tin cung cấp cảnh giới tại các đường giao cắt đường bộ và đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
24. Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về rà soát chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường công cụ giao thông đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
25. Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật non sông về công cụ giao thông đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
26. Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về tiến hành bình chọn, chứng thực an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
27. Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật non sông về chạy tàu và công việc dồn; Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dấu hiệu đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật non sông về cấp kỹ thuật ga đường sắt. Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
28. Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức đường sắt trực tiếp dùng cho chạy tàu; nội dung, chương trình tập huấn đối với cơ sở tập huấn các chức danh viên chức đường sắt trực tiếp dùng cho chạy tàu; điều kiện, nội dung, thứ tự sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
29. Thông tư số 34/2018/TT-BCA ngày 15/10/2018 quy định trình tự dò hỏi, khắc phục tai nạn giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công An Cơ sở dữ liệu non sông
30. Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và quản lý giao thông chuyên chở đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
31. Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở Chỉ dẫn thứ tự, giấy má thanh quyết toán, thủ tục cung cấp giá cho công ty kinh doanh chuyên chở đường sắt tiến hành chuyên chở dùng cho đặc thù, nhiệm vụ an sinh xã hội Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
32. Thông tư 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh viên chức đường sắt trực tiếp dùng cho chạy tàu; nội dung, chương trình tập huấn chức danh viên chức đường sắt trực tiếp dùng cho chạy tàu; điều kiện, nội dung, thứ tự sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt Bộ Giao thông chuyên chở Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

II. CÁC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

STT Tên văn bản Nguồn văn bản Ghi chú
1. Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 37 luật có liên can tới quy hoạch số 35/2018/QH14 Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
6. Thông tư 236/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về giá dịch vụ nhận định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với công cụ, thiết bị giao thông đường sắt Cơ sở dữ liệu non sông

#Quyết #định #1188QĐBGTVT

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

12 Comments

  1. I m quite hesitant to try it since I don t have DOR and it could mess with things and give me nasty side effects , but I really want to do everything I can to improve egg quality before we try IUI one more time. enclomiphene vs clomiphene I think I just get so overwhelmed with all of the information out there and I should just trust my doctor who is great.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button