Tổng hợp

Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT

Quy định điều hành, khai thác ứng dụng điều hành giấy má công chức đã được Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban hành Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT vào ngày 24/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 1666/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 1666/QĐ-BGDĐT

Ban hành Quy định điều hành, khai thác vận hành và sử dụng ứng dụng điều hành giấy má công chức, nhân viên, công nhân của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 5 2007 của Chính phủ về việc phần mềm Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ về việc điều hành, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 5 2012 của Bộ Nội vụ quy định về cơ chế báo cáo thống kê và điều hành giấy má công chức;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 5 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều hành, khai thác vận hành và sử dụng ứng dụng điều hành giấy má công chức, nhân viên, công nhân các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Vốn đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để chỉ huy);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

QUY ĐỊNH

Về điều hành, khai thác, vận hành và sử dụng ứng dụng điều hành giấy má công chức, nhân viên, công nhân của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Quy định này quy định về điều hành, khai thác, vận hành và sử dụng ứng dụng điều hành giấy má công chức, nhân viên và công nhân (lao động hiệp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với Cơ quan Bộ, hiệp đồng lao động ko thời hạn hoặc hiệp đồng lao động xác định thời hạn đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng, Cục, Thanh tra), của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện (sau đây gọi tắt là ứng dụng).

2. Quy định này vận dụng đối với công chức, nhân viên, công nhân của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện (sau đây gọi chung là công chức, nhân viên, công nhân).

Điều 2. Mục tiêu, đề nghị

1. Mục tiêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu giấy má công chức, nhân viên, công nhân; số hóa giấy má công chức, nhân viên, công nhân (sau đây gọi tắt là giấy má); chuyên dụng cho khai thác, tích hợp, thống kê dữ liệu giấy má trong việc tiến hành các nhiệm vụ về tuyển dụng, bổ dụng, miễn nhiệm, quy hoạch, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng lương, nâng ngạch đối với công chức, thăng hạng đối với nhân viên, tổ chức bộ máy; tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin trong công việc điều hành, quản lý.

2. Đề xuất

Việc điều hành và sử dụng ứng dụng tiến hành nghiêm chỉnh, đề đạt đúng thông tin liên can tới công chức, nhân viên, công nhân; khai thác và sử dụng dữ liệu về giấy má trong tiến hành các nhiệm vụ về công việc tổ chức cán bộ. Thực hiện đúng quy định về điều hành giấy má, thông tin tư nhân của công chức, nhân viên, công nhân.

Điều 3. Các hành vi bị ngăn cấm

1. Truy cập bất hợp pháp hoặc cố ý nâng quyền truy cập vào ứng dụng.

2. Sử dụng thông tin từ ứng dụng vào mục tiêu chuộc lợi, xuyên tạc sự thực, xúc phạm danh dự, phẩm giá công chức, nhân viên, công nhân và các mục tiêu khác ko đúng quy định.

3. Cung cấp hoặc cố ý để lộ tên đăng nhập nick và mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng cho tư nhân, tổ chức ko được giao quyền và nghĩa vụ điều hành, sử dụng.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Điều 4. Phần mềm

1. Phần mềm là bộ dụng cụ dùng để chuyên dụng cho cho việc điều hành, khai thác và sử dụng các thông tin về giấy má, là thành phần trong hệ thống mạng thông tin của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, được phân quyền cho công chức, nhân viên, công nhân các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng, Cục khai thác, sử dụng.

2. Địa chỉ truy cập ứng dụng tại http://pmis.moet.gov.vn

Điều 5. Quản lý nick đăng nhập ứng dụng

1. Công chức, nhân viên, công nhân của các đơn vị thuộc Bộ được cấp nick khách hàng tư nhân để đăng nhập, khai báo, truy hỏi thông tin giấy má tư nhân.

Chỉ huy Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và công chức Vụ Tổ chức cán bộ được cấp nick khách hàng điều hành (dùng chung với nick tư nhân) để tiến hành điều hành giấy má và các tác nghiệp liên can tới công việc tổ chức cán bộ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tham vấn cho Bộ trưởng về công việc điều hành giấy má, được phép sử dụng nick quản trị ứng dụng để cấp, phân quyền sử dụng nick khách hàng tư nhân và khách hàng điều hành cho đơn vị được phân cấp về công việc điều hành giấy má, tiến hành công dụng nghiệp vụ về công việc điều hành giấy má trong cơ quan Bộ.

3. Tư nhân được giao nhiệm vụ điều hành, khai thác sử dụng ứng dụng có nghĩa vụ bảo quản, đảm bảo an toàn về nick khách hàng tư nhân, khách hàng điều hành và cho cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Quy trình lập, cập nhật, điều hành và khai thác giấy má ứng dụng

Quy trình lập, khai thác ứng dụng được diễn ra theo mẫu hình sau:

1. Công chức, nhân viên, công nhân có nghĩa vụ sử dụng nick khách hàng tư nhân để khai báo xác thực, thật thà, đầy đủ các thông tin về giấy má tư nhân trên ứng dụng.

2. Thủ trưởng các đơn vị có nghĩa vụ coi xét thông tin giấy má tư nhân của công chức, nhân viên, công nhân do mình điều hành lên ứng dụng; được quyền khai thác, sử dụng các thông tin giấy má tư nhân của công chức do mình điều hành.

3. Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, coi xét thông tin giấy má tư nhân của công chức, nhân viên, công nhân đã được thủ trưởng các đơn vị coi xét để đưa vào khai thác, sử dụng trên ứng dụng.

Điều 7. Nguyên tắc cập nhật, điều hành và khai thác sử dụng ứng dụng

1. Thông tin về giấy má công chức, nhân viên, công nhân đã được cập nhật vào ứng dụng phải hợp nhất với thông tin trên bản gốc của giấy má giấy hoặc các văn bản điện tử.

2. Giấy má của công chức, nhân viên, công nhân phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, xác thực; được điều hành, sử dụng và bảo quản theo cơ chế mật do Nhà nước quy định, chỉ những người được đơn vị có thẩm quyền điều hành giấy má đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, khai thác.

3. Thường xuyên theo dõi, rà soát và có giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về giấy má; bảo đảm tính tương xứng trong toàn hệ thống lúc có sự chỉnh sửa về công nghệ, thiết bị.

Điều 8. Các tác nghiệp trên ứng dụng

1. Cập nhật và hiệu chỉnh giấy má.

2. Kiếm tìm thông tin theo các mục tiêu tùy chọn.

3. Báo cáo, thống kê và kết xuất thông tin theo các mục tiêu tùy chọn.

4. Quản lý tuyển dụng, bổ dụng, miễn nhiệm.

5. Quản lý quy hoạch.

6. Quản lý biên chế.

7. Quản lý huấn luyện, bồi dưỡng.

8. Bình chọn cán bộ, công chức.

9. Quản lý nâng lương.

10. Quản lý nâng hạng, nâng ngạch.

11. Quản trị hệ thống: tiến hành quản trị công dụng hệ thống, phân quyền nhóm khách hàng và khách hàng, sao lưu và bình phục hệ thống.

Điều 9. Cấu phần thông tin và công dụng của ứng dụng.

1. Quản lý danh mục

a) Danh mục công việc: Khối cơ quan, đơn vị, bề ngoài tuyển dụng, địa điểm tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, tình trạng giấy má, bề ngoài nghỉ hưu, công tác chuyên môn, năng lực sở trường;

b) Danh mục chức phận: Danh mục chức phận chuẩn, chức phận Đảng, chức phận đoàn thể, chức phận Quân đội;

c) Danh mục lương: bề ngoài nâng lương, nâng ngạch, các loại phụ cấp, bề ngoài tính phụ cấp khác, bề ngoài chi trả lương, bề ngoài hưởng thâm niên vượt khung, nhóm ngạch, tên ngạch, chức danh, danh sách ngạch, bậc, hệ số và bảng lương;

d) Danh mục tổ chức: Quan hệ tổ chức – chức phận, quan hệ tổ chức – lương;

đ) Danh mục huấn luyện: Loại hình huấn luyện, chuyên ngành huấn luyện, loại trình độ huấn luyện và bồi dưỡng, bề ngoài tốt nghiệp, loại văn bằng, chứng chỉ, trường huấn luyện, nguồn kinh phí huấn luyện, cấp và lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

e) Danh mục cơ quan, đơn vị: Các thông tin về cơ quan, đơn vị; phòng, ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc;

g) Danh mục kê khai thu nhập tư nhân: Các thông tin về thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập tư nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương của cán bộ, công chức;

h) Danh mục thông tin khác: Hạng thương binh, sức khỏe, nhóm máu, trạng thái hôn nhân, dân tộc, tín ngưỡng, thành phần xuất thân, nhân vật hưởng chế độ, danh hiệu phong tặng, quan hệ gia đình, hộ tịch, danh hiệu thi đua và các bề ngoài khen thưởng, kỷ luật, khuyết tật.

2. Chức năng điều hành thông tin.

3. Các công dụng phân phối khách hàng: Trao đổi online của khách hàng, danh sách khách hàng đang online, gửi tin nhắn nội bộ, thông tin – công bố.

Chương III

QUY TRÌNH, LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ

Điều 10. Quy trình lập phiếu công chức, nhân viên, công nhân và cập nhật thông tin vào ứng dụng

Các đơn vị thuộc Bộ có nghĩa vụ cập nhật những bất định về hàng ngũ công chức do cơ quan, đơn vị mình điều hành vào ứng dụng, chi tiết như sau:

1. Lập giấy má mới

a) Vụ Tổ chức cán bộ tạo mới nick khách hàng tư nhân hoặc nick khách hàng điều hành mới trên ứng dụng cho những công chức, nhân viên, công nhân mới được tuyển dụng, điều động, bổ dụng, ký kết hiệp đồng lao động (trường hợp đơn vị ký hiệp đồng lao động, phải gửi hiệp đồng lao động về Vụ Tổ chức cán bộ để được cấp nick);

b) Công chức, nhân viên, công nhân cập nhật đầy đủ, xác thực thông tin về giấy má lên ứng dụng;

c) Trong thời kì 15 (mười lăm) ngày làm việc, diễn ra từ ngày có quyết định, thủ trưởng đơn vị có nghĩa vụ chỉ huy, chỉ dẫn công chức, nhân viên, công nhân kê khai theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cùng lúc cập nhật thông tin về giấy má vào ứng dụng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. Thủ trưởng đơn vị duyệt và gửi Vụ Tổ chức cán bộ coi xét giấy má trên ứng dụng.

2. Giấy má cần được cập nhật thông tin mới vào ứng dụng

a) Đối với thông tin chỉnh sửa của tư nhân như quan hệ gia đình, hộ tịch; khen thưởng, kỷ luật (do đơn vị ngoài Bộ quyết định)… công chức, nhân viên, công nhân có nghĩa vụ kê khai theo định kỳ cộng với việc kê khai phiếu bổ sung lý lịch hàng 5 hoặc theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin vào ứng dụng;

b) Đối với thông tin chỉnh sửa từ cơ quan điều hành nhà nước như bầu cử, bổ dụng, điều động, luân chuyển, biến đổi địa điểm công việc, nâng lương, huấn luyện, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật (do Bộ quyết định) …. và các thành phần giấy má khác quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về cơ chế báo cáo thống kê và điều hành giấy má công chức (đối với công chức), Vụ Tổ chức cán bộ có nghĩa vụ cập nhật, bổ sung thông tin này cho công chức, nhân viên, công nhân vào ứng dụng, thời kì chậm nhất là 07 (7) ngày làm việc, diễn ra từ ngày văn bản có hiệu lực đối với các văn bản/quyết định do Vụ Tổ chức cán bộ trình ký hoặc 10 (mười) ngày làm việc diễn ra từ lúc thu được văn bản do các đơn vị khác ban hành.

Thủ trưởng các đơn vị có nghĩa vụ chỉ huy cập nhật thông tin đối với nhân sự thuộc các trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Văn phòng.

Điều 11. Điều chuyển và tiếp thu giấy má trên ứng dụng

1. Trường hợp công chức, nhân viên, công nhân được điều động, luân chuyển tới đơn vị khác trong cơ quan Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Vụ Tổ chức cán bộ có nghĩa vụ điều chuyển giấy má trên ứng dụng tới đơn vị mới, thời kì chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc, diễn ra từ ngày việc điều động, luân chuyển có hiệu lực.

2. Trường hợp công chức, nhân viên, công nhân nghỉ hưu, nghỉ việc,… Vụ Tổ chức cán bộ có nghĩa vụ tiến hành điều chỉnh trạng thái giấy má trong ứng dụng, thời kì chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc, diễn ra từ ngày việc nghỉ hưu, nghỉ việc,… có hiệu lực.

Điều 12. Lưu trữ giấy má

1. Giấy má phải được lưu trữ dài lâu trong ứng dụng để chuyên dụng cho việc điều hành, khai thác sử dụng và tiến hành cơ chế thống kê, báo cáo.

2. Việc lưu trữ giấy má phải tuân thủ các nguyên lý an toàn thông tin theo quy định hiện hành.

3. Giấy má của công chức, nhân viên, công nhân đã nghỉ hưu, nghỉ việc, … được lưu trữ trên ứng dụng và ở cơ quan, đơn vị để điều hành, theo dõi.

Điều 13. Khai thác và kết xuất thông tin từ ứng dụng

1. Khai thác thông tin về giấy má được tiến hành theo các thứ tự nghiệp vụ, các công dụng kiếm tìm, tổng hợp, thống kê và kết xuất thông tin từ ứng dụng chuyên dụng cho cho công việc tổ chức cán bộ.

2. Quyền khai thác và sử dụng ứng dụng bao gồm: quyền quản trị là quyền được cập nhật, hiệu chỉnh, tổng hợp, thống kê, xử lý, sao chép, loại trừ 1 phần hoặc toàn thể giấy má cán bộ, công chức; quyền cập nhật là quyền được cập nhật, hiệu chỉnh, điều chuyển giấy má cán bộ, công chức theo phân cấp điều hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

1. Thủ trưởng đơn vị được cấp nick khách hàng điều hành để tiến hành việc công nhận và coi xét giấy má lên ứng dụng để Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật, điều hành và khai thác sử dụng; khai báo, cập nhật thông tin về giấy má tư nhân trên ứng dụng.

2. Thủ trưởng đơn vị có nghĩa vụ công nhận thông tin giấy má do mình điều hành, cập nhật theo kế hoạch hàng 5 hoặc theo yêu cầu của Vụ Tổ chức cán bộ. Chịu nghĩa vụ về tính xác thực, đầy đủ các thông tin về giấy má thuộc thẩm quyền điều hành đã được cập nhật vào ứng dụng và bảo đảm tính hợp nhất với thông tin trên bản gốc của giấy má giấy hoặc các văn bản điện tử.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ

1. Được cấp nick khách hàng điều hành để tiến hành việc cập nhật, điều hành và khai thác sử dụng ứng dụng; được phân quyền cho phép sử dụng nick khách hàng tư nhân, khách hàng điều hành và theo dõi, đảm trách ứng dụng.

2. Bảo vệ thông tin tư nhân theo quy định tại Điều 21 của Luật Công nghệ thông tin và các quy định thuộc Mục 2 Bảo vệ thông tin tư nhân trong Luật An toàn thông tin mạng.

3. Sử dụng thông tin về giấy má của công chức, nhân viên, công nhân các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tiến hành các nhiệm vụ:

a) Nâng bậc lương, chuyển xếp lương, thuyên chuyển, điều động, nghỉ hưu, nghỉ việc, theo quy định đối với công chức, nhân viên, công nhân các đơn vị thuộc Bộ theo phân cấp;

b) Theo dõi công chức, nhân viên, công nhân đi huấn luyện, bồi dưỡng theo quy định;

c) Bình chọn công chức, nhân viên, công nhân;

d) Tuyển dụng công chức, nhân viên, ký kết hiệp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; điều hành biên chế công chức, số lượng người làm việc theo phân cấp;

đ) Bổ dụng, miễn nhiệm;

e) Khen thưởng, kỷ luật;

g) Tổng hợp, báo cáo theo đề nghị của Chỉ huy Bộ hoặc các cơ quan liên can.

4. Quản lý, tổ chức khai triển, sử dụng ứng dụng; tổng hợp, báo cáo và lưu trữ giấy má số hóa của công chức, nhân viên, công nhân; theo dõi, điều hành hoạt động của ứng dụng theo quy định của Quy định này và các quy định khác của luật pháp.

Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của người được cắt cử trực tiếp điều hành, khai thác sử dụng các nghiệp vụ trên ứng dụng (đối với các đơn vị được phân cấp điều hành nhân viên, công nhân)

1. Được sử dụng nick khách hàng điều hành của đơn vị để tiến hành việc cập nhật, bổ sung thông tin về giấy má vào ứng dụng; điều hành, khai thác giấy má theo phân cấp điều hành; có nghĩa vụ bảo quản và bảo mật nick khách hàng của cơ quan, đơn vị.

2. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin về giấy má kịp thời, đầy đủ lúc có chỉnh sửa; định kỳ rà soát, cập nhật các thông tin theo quy định tại Điều 10, 11 Quy định này.

3. Chịu nghĩa vụ tính kịp thời, xác thực các thông tin về giấy má đã được cập nhật vào ứng dụng và bảo đảm tính hợp nhất với giấy má giấy, văn bản điện tử đang lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; khai thác, sử dụng có hiệu quả ứng dụng để hỗ trợ thông tin mau chóng, xác thực chuyên dụng cho công việc điều hành.

4. Vận dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và vận hành hiểu rõ ứng dụng đề nghị các giải pháp để khai thác và sử dụng ứng dụng có hiệu quả, cùng lúc nghiên cứu, phát hiện và báo cáo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để phê chuẩn, xử lý các vấn đề trong công việc điều hành giấy má đã khai báo, cập nhật trên ứng dụng.

5. Trường hợp bị thất lạc hoặc mất mật khẩu đăng nhập ứng dụng phải báo cáo thủ trưởng đơn vị có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ để được cấp mới.

Điều 17. Trách nhiệm, quyền hạn của công chức, nhân viên, công nhân

1. Được sử dụng nick khách hàng tư nhân để tiến hành việc cập nhật, bổ sung thông tin về giấy má vào ứng dụng và chịu nghĩa vụ tính kịp thời, xác thực các thông tin về giấy má do tư nhân cập nhật.

2. Kiểm tra, phản hồi với Vụ Tổ chức cán bộ về các thông tin do Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật, bổ sung nhưng mà ko xác thực hoặc có sơ sót.

3. Trường hợp bị thất lạc hoặc mất mật khẩu đăng nhập ứng dụng phải báo cáo thủ trưởng đơn vị có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ để được cấp mới.

3. Vận dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và vận hành hiểu rõ ứng dụng; kịp thời báo cáo thủ trưởng đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ về các vấn đề nảy sinh trong giai đoạn sử dụng ứng dụng.

Điều 18. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

1. Duy trì, vận hành hệ thống ứng dụng hoạt động thường xuyên, hiểu rõ, bất biến; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống; xử lý giải quyết sự cố nảy sinh.

2. Phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ chỉ dẫn, phân phối khách hàng các đơn vị thuộc Bộ khai thác, sử dụng ứng dụng.

3. Định kỳ hàng 5, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng về tình hình điều hành, sử dụng ứng dụng của các đơn vị.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức tiến hành

1. Công chức, nhân viên, công nhân của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Huấn luyện có nghĩa vụ tiến hành theo các quy định nêu tại Quy định này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chỉ dẫn, đôn đốc, theo dõi, rà soát việc tiến hành, khai thác, sử dụng ứng dụng theo các quy định tại Quy định này; cùng lúc điều hành, khai thác sử dụng hiệu quả thông tin giấy má theo đúng quy định.

3. Vụ Kế hoạch – Vốn đầu tư hợp lý, sắp xếp kinh phí duy trì, bảo trì, tăng trưởng ứng dụng, trình chỉ đạo Bộ coi xét.

4. Trong giai đoạn khai thác, vận hành, sử dụng, nếu có nảy sinh, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị và công chức, nhân viên, công nhân kịp thời đề đạt về Vụ Tổ chức cán bộ để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng phê chuẩn, quyết định sửa đổi, bổ sung quy định và hoàn thiện ứng dụng./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc


#Quyết #định #1666QĐBGDĐT

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

2.162 Comments

  1. Injections are given subcutaneously, that is, slightly below the skin, utilizing a small needle and syringe Injection websites could be wherever on the physique where there s looser skin, including the upper arm, stomach, or upper thigh Home blood glucose monitoring kits are available so sufferers with diabetes can monitor their own ranges A small needle or lancet is used to prick the finger and a drop of blood is collected and analyzed by a monitoring gadget Some patients may test their blood glucose levels several times throughout a day and use this info to adjust their doses of insulin. doxycyline no rx These Mad2- overexpressing cells also form very few colonies when seeded at low density in the presence of doxycycline Figure 2B.