Tổng hợp

Quyết định 2562/QĐ-NHNN 2019

Quyết định số 2562 / QĐ-NHNN

Quyết định 2562 / QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động nhà băng tại Bộ phận 1 cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. thuộc tác dụng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 11/12/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2562 / QĐ-NHNN về việc ban bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động. Hoạt động nhà băng được thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

—————

Số: 2562 / QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 11 tháng mười 2 2019

QUYẾT ĐỊNH

VẼVâng Việc ban bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động nhà băng sẽ được thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

————–

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 16/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện theo Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08 tháng 6 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2013 nghi Nghị định số 92/2017 / NĐ-CP ngày 07 tháng 8 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo Thông tư số 02/2017 / TT-VPCP Ngày 31 tháng 10 5 2017, tin từ Văn phòng Chính phủ đảm trách công việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo thông tư số 19/2019 / TT-NHNN Ngày 05 tháng 11 5 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô;

Căn cứ Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN ngày 14 tháng 11 5 2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, két tín dụng phổ quát và két an toàn, hệ thống két tín dụng thông dụng;

Theo yêu cầu của Chánh Thanh tra, Giám toán nhà băng và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, cách tân, bổ sung, thay thế và huỷ bỏ theo quy định tại Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 và Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN tháng ngày 11 5 5 2019 số 21/2019 / TT-NHNN ngày 14 tháng 11 5 2019 thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày 01 tháng 01 5 2020.

Quyết định này huỷ bỏ nội dung ban bố thủ tục hành chính có mã số như sau; 1.001.660, 1.001.644, 1.001.579, 1.001.559 ban bố tại Nghị quyết số 891 / QĐ-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2018; 2.000.055, 1.000.149 được ban bố tại Nghị quyết số 2621 / QĐ-NHNN ngày 12/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám toán nhà băng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên can, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. ./.

Người nhận:

– như điều 3;

– Cục TTHC-VPCP (do p / h);

– Lưu: VP, TTGSNH3.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ CHÍNH PHỦ

Đào Minh Bạn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, BỔ SUNG, THAY THẾ, THAY THẾ NGÀNH NGÂN HÀNG BỔ SUNG TẠI VÌ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2562 / QĐ-NHNN ngày 11 tháng 12 5 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Banco del Estado.

STT

Số giấy tờ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm luật pháp quy định nội dung của thủ tục hành chính.

Nông thôn

đơn vị hoàng thất Hiện nay

A. Thủ tục hành chính thực hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước hết

1.001660

Thủ tục yêu cầu chỉnh sửa vốn cổ phần của nhà băng hiệp tác xã

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, liên hợp tín dụng đại chúng và quỹ đảm bảo của hệ thống liên hợp tín dụng bình dân

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra và Giám toán Ngân hàng

2

1.001644

Thủ tục xem xét danh sách dự định ​​nhân sự của nhà băng hiệp tác xã

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, liên hợp tín dụng đại chúng và quỹ đảm bảo của hệ thống liên hợp tín dụng bình dân

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra và Giám toán Ngân hàng

B. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện nay các chi nhánh của Banco del Estado tại các tỉnh, thành thị

Trước hết

1.001986

Thủ tục tình nguyện xong xuôi hoạt động, giải tán chi nhánh, phòng giao dịch, tổ chức nguồn vốn vi mô

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô.

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị

2

2,000055

Thủ tục cấp Giđó phép thành lập quỹ tín dụng đại chúng

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, liên hợp tín dụng đại chúng và quỹ đảm bảo của hệ thống liên hợp tín dụng bình dân

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị

3

1.001579

Thủ tục yêu cầu chỉnh sửa vốn xã hội của quỹ tín dụng phổ quát

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, liên hợp tín dụng đại chúng và quỹ đảm bảo của hệ thống liên hợp tín dụng bình dân

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị

4

1.001559

Thủ tục yêu cầu xem xét danh sách dự định ​​nhân sự của quỹ tín dụng đại chúng

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về nhà băng hiệp tác xã, liên hợp tín dụng đại chúng và quỹ đảm bảo của hệ thống liên hợp tín dụng bình dân

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị

2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

STT

số giấy tờ TTHC

Tên thủ tục hành chính đã được thay thế

Tên thay thế của thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm luật pháp quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nông thôn

đơn vị hoàng thất

Hiện nay

A. Thủ tục hành chính thực hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước hết

1.000201

Thủ tục mở chi nhánh tổ chức nguồn vốn bé

Thủ tục Đề xuất Phê duyệt Thành lập Chi nhánh và Văn phòng Giao dịch của Tổ chức Nguồn vốn Vi mô

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra và Giám toán Ngân hàng

Thủ tục Đề xuất Chấp thuận Thành lập Văn phòng Đại diện hoặc Đơn vị Phi Thương mại của Tổ chức Nguồn vốn Vi mô

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra và Giám toán Ngân hàng

B. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện nay các chi nhánh của Banco del Estado tại các tỉnh, thành thị

2

1.002002

Thủ tục gia hạn giờ mở cửa của chi nhánh tổ chức nguồn vốn bé

Thủ tục công bố mở chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức nguồn vốn vi mô

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô.

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị.

3

2,000093

Thay đổi vị trí đặt chi nhánh của tổ chức nguồn vốn bé lẻ khác tỉnh; thành thị

Thủ tục chỉnh sửa vị trí chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức nguồn vốn vi mô

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô.

Thành lập và hoạt động nhà băng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị

4

1.001965

Thủ tục chỉnh sửa vị trí chi nhánh của tổ chức nguồn vốn bé lẻ trên khu vực tỉnh; thành thị

3. Danh mục thủ tục hành chính huỷ bỏ thuộc khuôn khổ tác dụng điều hành của Banco del Estado

STT

Số giấy tờ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản luật pháp quy định về việc chặn đứng các thủ tục hành chính

Nông thôn

Cơ quan quản lý

Trước hết

1.001974

Thủ tục mở, đổi tên, vị trí, xong xuôi hoạt động phòng giao dịch của tổ chức nguồn vốn bé trên khu vực tỉnh, thành thị

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô.

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra Giám toán Ngân hàng.

2

1.001330

Thủ tục đổi tên chi nhánh tổ chức nguồn vốn bé

Thông tư số 19/2019 / TT-NHNN ngày 05 tháng 11 5 2019 quy định về màng lưới hoạt động của tổ chức nguồn vốn vi mô.

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra Giám toán Ngân hàng.

3

1.000149

Thủ tục chỉnh sửa vị trí hoạt động của quỹ tín dụng bình dân do chia, tách địa giới hành chính từ khi ngày 01 tháng 6 5 2015.

Thông tư số 21/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định nhà băng hiệp tác xã, quỹ tín dụng phổ quát và quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ

Thành lập và hoạt động nhà băng

Cơ quan Thanh tra và Giám toán Ngân hàng

…………………….

Tài liệu có phụ lục biểu mẫu kèm theo, vui lòng sử dụng file tải về để xem toàn thể danh sách biểu mẫu.

Văn bản quy phạm luật pháp về lĩnh vực Ngân hàng Nhà nước này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


#Quyết #định #2562QĐNHNN

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button