Tổng hợp

Quyết định 716/QĐ-KTNN

Ngày 10/6/2020, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 716 / QĐ-KTNN về quy chế điều hành, sử dụng công cụ chuyên dụng cho công việc đặc trưng. Văn bản quy phạm luật pháp này có hiệu lực tính từ lúc ngày ban hành. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể về quyết định này.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

———-

Số: 716 / QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 716 / QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán Nhà nước.

———–

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 5 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của nả công 5 2017 và các văn bản điều chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2019 của Chính phủ quy định định mức và nội quy sử dụng xe oto;

Căn cứ Quyết định số 1961 / QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 5 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành định mức, tiêu chuẩn xe chuyên dùng chấm dứt nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1662 / QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 5 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, nhận định, ban hành văn bản quy phạm luật pháp và văn bản điều hành của Kiểm toán nhà nước;

Theo yêu cầu của Chánh Văn phòng Tổng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xử lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được cử điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– như điều 3;
– Chỉ huy Kiểm toán Nhà nước;
– Lưu: VT, VP (QT).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)


Hồ Đức Phúc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 716 / QĐ-KTNN ngày 10/6/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi vận dụng

1. Quy chế này quy định việc điều hành, sử dụng xe chuyên dùng để tiến hành các nhiệm vụ chi tiết của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là xe chuyên dùng).

2. Xe oto chuyên dụng cho công việc chức danh và xe oto chuyên dụng cho công việc chung của Kiểm toán nhà nước ko thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can.

Điều 3. Nguyên tắc điều hành và sử dụng

1. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước được trang bị cho các đơn vị sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

2. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng có nghĩa vụ điều hành, sử dụng theo đúng quy định của Luật Quy hoạch, sử dụng của nả công và các văn bản điều chỉnh của Luật.

3. Việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng phải công khai, sáng tỏ, đảm bảo tiết kiệm, chống phí phạm. Nghiêm cấm sử dụng xe chuyên dùng ko đúng mục tiêu.

Chương 2

CHỈ ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Định mức, tiêu chuẩn đối với oto chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chấm dứt nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Quyết định số 1961 / QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 5 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng được cấp có thẩm quyền coi xét, tư vấn, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc thu hồi, thanh lý xe oto chuyên dùng theo quy các đề xuất của Kiểm toán Nhà nước, thích hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe chuyên dùng.

Điều 5. Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng

1. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước chuyên dùng do Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước ủy quyền Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước điều hành, quản lý.

2. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước khu vực ủy quyền Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực điều hành, vận hành.

3. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng phải đăng ký, sử dụng theo Quy chế điều hành, sử dụng của nả công của đơn vị được giao điều hành xe oto chuyên dùng.

Điều 6. Bảo dưỡng, tu sửa và tiêu chuẩn xăng dầu oto chuyên dùng.

1. Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực quyết định việc bảo dưỡng, tu sửa xe máy chuyên dùng theo Quy chế phân cấp điều hành, sử dụng của nả công. của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1930 / QĐ-KTNN ngày 17/12/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Các ngành, vận hành xe máy chuyên dùng theo quy định của Nhà nước sẽ xây dựng tiêu chuẩn tiêu thụ xăng, dầu, phụ tùng và vật tư mất dần để làm cơ sở vận dụng.

Điều 7. Thu hồi, chuyển nhượng, nhượng bán, thanh lý xe oto chuyên dùng

1. Xe oto chuyên dùng được thu hồi, thanh lý, tiêu hủy, thanh lý tiến hành theo quy định tại các điều 41, 42, 43, 45 của Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản điều chỉnh.

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi, tiêu hủy, nhượng lại, thanh lý tiến hành theo Quy định của Kiểm toán nhà nước về phân cấp năng lực điều hành, sử dụng của nả công.

Điều 8. Lập và điều hành giấy má, cơ chế công bố

Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước khu vực Việt Nam tiến hành, điều hành giấy má và báo cáo tình hình điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng xe công. của nả của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 9. Thanh tra, rà soát việc chấp hành cơ chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng.

Đơn vị, người được giao điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng có nghĩa vụ thanh tra, rà soát việc điều hành, sử dụng theo Quy chế phân cấp điều hành, sử dụng của nả công của Cơ quan Kế toán Thanh tra Nhà nước.

Chương III

TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN

Điều 10. Tổ chức thi hành

1. Đối với Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán nhà nước khu vực: Tổ chức điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo đúng quy định của luật pháp và Quy chế này. ; tổ chức xây dựng quy chế xử lý, sử dụng xe oto của đơn vị quy định rõ các khâu từ điều động xe, đăng kiểm xe, trình tự bảo trì, bảo dưỡng, tu sửa xe oto tới cấp xăng, dầu và nghĩa vụ chi tiết của từng giai đoạn. chừng độ.

2. Giao Kiểm toán Nhà nước chỉ dẫn các đơn vị vận dụng Quy chế này; bảo đảm việc điều hành, sử dụng xe chuyên dùng đúng mục tiêu, hiệu quả.

Điều 11. Hiệu lực

1. Các Quy định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

2. Khi văn bản quy phạm luật pháp vận dụng Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Các nội dung điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng ko quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước.

4. Trong công đoạn tiến hành có gì vướng mắc, các đơn vị đề đạt về Kiểm toán nhà nước để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước coi xét, sửa đổi, bổ sung cho thích hợp. /.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phúc


#Quyết #định #716QĐKTNN

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button