Tổng hợp

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải tán công ty là mẫu văn bản dùng trong trường hợp doanh nghiệp bị vỡ nợ, chẳng thể tiếp diễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Mẫu gồm các vấn đề về nội dung giải tán, khắc phục các khoản nợ, giao kèo đã ký kết, cơ chế đối với công nhân……

 • Thông báo về việc giải tán công ty
 • Mẫu Công văn giải tán công ty

1. Quyết định giải tán công ty số 1

TÊN CÔNG TY/DN:

Số:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày………… tháng……… 5………..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Gicửa ải thể công ty)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ doanh nghiệp ……………được phê duyệt ngày ………………………

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty…………………………

– Doanh nghiệp……………………………………………………………………..……………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gicửa ải thể công ty …………….

– Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp ……………………………..…………

– Số Giđó phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp………………….….………

– Địa chỉ hội sở:………………………………………………………………………….……………….

Điều 2: Lý do giải tán: ……………………………………………………………………….…………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các giao kèo đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các giao kèo nhưng mà công ty đang tiến hành, nội dung giao kèo, đối tác, ngày ký giao kèo, phương thức thanh lý, ngày dự kiến thanh lý hoàn thành giao kèo).

Đối với những giao kèo sẽ thanh lý, công ty sẽ có báo cáo kết quả thật hiện sau lúc hoàn thành.

Thời hạn thanh lý giao kèo ko được vượt quá 6 tháng, từ khi ngày phê duyệt quyết định giải tán.Diễn ra từ thời khắc này công ty ko ký kết thêm giao kèo với tổ chức, tư nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu bổn phận nếu nảy sinh có mâu thuẫn nào về các giao kèo đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục trả tiền các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ người mua, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức trả tiền chi tiết, thời khắc trả tiền)

Thời hạn trả tiền nợ ko được vượt quá 6 tháng, từ khi ngày phê duyệt quyết định giải tán. Diễn ra từ thời khắc này công ty ko vay nợ của bất cứ tổ chức, tư nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu bổn phận trước luật pháp nếu có nảy sinh những mâu thuẫn về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu bổn phận trước luật pháp nếu có nảy sinh những mâu thuẫn về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu số lượng lao động). Thời hạn trả tiền các khoản lương và trợ cấp cho công nhân, xử lý tất cả các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao độngchậm nhất là vào ngày / / . (Nêu rõ từng lao động, thời khắc nghỉ việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao độngđược công ty xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu chi tiết những phận sự trong giao kèo lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với cộng đồng công nhân trong thỏa ước lao động cộng đồng. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý chi tiết với tư nhân công nhân). Mọi mâu thuẫn nảy sinh về sau do công ty hoàn toàn chịu bổn phận.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý của nả gồm (ít ra là 2 người): Quyền và phận sự Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại hội sở công ty, được gởi tới các chủ nợ, công nhân, người có quyền và phận sự liên can, gởi tới cơ quan Nhà Nước và đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tục.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Sở Kế hoạch và Đầu cơ

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

quyet dinh giai the doanh nghiep
2. Mẫu Quyết định giải tán công ty số 2

Tên Doanh Nghiệp:…………

Số:………../……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

……………, ngày …… tháng …..5 ……….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Gicửa ải thể công ty)

– Căn cứ Điều 157, Điều 158, Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006;

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ doanh nghiệp ……………được phê duyệt ngày ………………..

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty…………………….…

– Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gicửa ải thể công ty …………………………………………………………………………………

– Số Đăng ký kinh doanh………………………ngày cấp……………..……nơi cấp ……..…………

– Số Giđó phép thành lập…………………..ngày cấp……………………nơi cấp ……………..…..

– Địa chỉ hội sở:………………………………………………………………………………………………….…

Điều 2: Lý do giải tán: ………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các giao kèo đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các giao kèo nhưng mà công ty đang tiến hành, nội dung giao kèo, đối tác, ngày ký giao kèo, phương thức thanh lý, ngày dự kiến thanh lý hoàn thành giao kèo).

Đối với những giao kèo sẽ thanh lý, công ty sẽ có báo cáo kết quả thật hiện sau lúc hoàn thành.

Thời hạn thanh lý giao kèo ko được vượt quá 6 tháng, từ khi ngày phê duyệt quyết định giải tán. Diễn ra từ thời khắc này công ty ko ký kết thêm giao kèo với tổ chức, tư nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu bổn phận nếu nảy sinh có mâu thuẫn nào về các giao kèo đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục trả tiền các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ người mua, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức trả tiền chi tiết, thời khắc trả tiền).

Thời hạn trả tiền nợ ko được vượt quá 6 tháng, từ khi ngày phê duyệt quyết định giải tán. Diễn ra từ thời khắc này công ty ko vay nợ của bất cứ tổ chức, tư nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu bổn phận trước luật pháp nếu có nảy sinh những mâu thuẫn về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu bổn phận trước luật pháp nếu có nảy sinh những mâu thuẫn về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao động:

Doanh nghiệp sử dụng …………….…….(nêu số lượng lao động). Thời hạn trả tiền các khoản lương và trợ cấp cho công nhân, xử lý tất cả các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao động chậm nhất là vào ngày…………. (Nêu rõ từng lao động, thời khắc nghỉ việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao động được công ty xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu chi tiết những phận sự trong giao kèo lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với cộng đồng công nhân trong thỏa ước lao động cộng đồng. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý chi tiết với tư nhân công nhân). Mọi mâu thuẫn nảy sinh về sau do công ty hoàn toàn chịu bổn phận.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý của nả gồm (ít ra là 2 người): Quyền và phận sự Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại hội sở công ty, được gởi tới các chủ nợ, công nhân, người có quyền và phận sự liên can, gởi tới cơ quan Nhà Nước và đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tục.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
– Sở Kế hoạch và Đầu cơ hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
– Các chủ nợ (Ký và ghi rõ họ tên)
– Người lao động
– Cơ quan Thuế
– Lưu

Thủ tục giải tán công ty theo quy định của Luật công ty 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có quy định tại khoản 7 Điều 4: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có của nả, có hội sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của luật pháp nhằm mục tiêu kinh doanh”.

Gicửa ải thể công ty là việc công ty hoàn thành hoạt động kinh doanh do đã đạt được những tiêu chí nhưng mà các thương gia kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải tán theo quy định của luật pháp.

Vậy các trường hợp và điều kiện giải tán công ty được quy định ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Theo Điều 201 Luật công ty 2015 có quy định: “1. Doanh nghiệp bị giải tán trong các trường hợp sau đây:

a) Xong xuôi thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ doanh nghiệp nhưng mà ko có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty cá nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ nhân doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bổn phận hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần;

c) Doanh nghiệp ko còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tiếp nhưng mà ko làm thủ tục biến đổi loại hình công ty;

d) Bị thu hồi Giđó chứng thực đăng ký công ty.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải tán lúc đảm bảo trả tiền hết các khoản nợ và phận sự của nả khác và công ty ko trong công đoạn khắc phục mâu thuẫn tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người điều hành có liên can và công ty quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đái chịu bổn phận về các khoản nợ của công ty.

Do ấy, Giấy tờ giải tán công ty bao gồm

 • Thông báo về việc giải tán công ty (theo mẫu);
 • Báo cáo thanh lý của nả công ty
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã trả tiền, gồm cả trả tiền các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách công nhân hiện có và lợi quyền công nhân đã được khắc phục;
 • Công nhận của Ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở nick về việc công ty đã tất toán nick (trường hợp chưa mở nick tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở nick và ko nợ tại bất cứ Ngân hàng, tổ chức tư nhân nào).
 • Giđó tờ chứng minh công ty đã đăng bá cáo giải tán theo quy định.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản công nhận của Cơ quan Thuế).
 • Giđó chứng thực của Cơ quan công an về việc công ty đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản công nhận của Cơ quan Công an);
 • Bản gốc Giđó chứng thực đăng ký công ty.
 • Báo cáo về việc tiến hành thủ tục giải tán, trong ấy có cam kết đã trả tiền hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, khắc phục các lợi quyền hợp lí của công nhân.

Trường hợp công ty có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo giấy tờ giải tán (hoàn thành hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng giấy tờ: 01 bộ

Thời gian khắc phục: 07 ngày làm việc từ khi ngày nhận giấy tờ.

Thủ tục giải tán công ty

Bước 1: Doanh nghiệp phê duyệt quyết định giải tán công ty

– Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải tán công ty phải có các nội dung chủ chốt sau đây:

 • Tên, địa chỉ hội sở chính của công ty
 • Lý do giải tán;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý giao kèo và trả tiền các khoản nợ của công ty; thời hạn trả tiền nợ, thanh lý giao kèo ko được vượt quá 06 tháng, từ khi ngày phê duyệt quyết định giải tán;
 • Phương án xử lý các phận sự nảy sinh từ giao kèo lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp của công ty.

– Chủ công ty cá nhân, Hội đồng thành viên (đối với Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ nhân doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên), Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp CP) trực tiếp tổ chức thanh lý của nả công ty, trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau lúc thực hiện thanh ls của nả phải lập biên bản về việc thanh lý của nả của công ty.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ khi ngày phê duyệt, quyết định giải tán phải được gửi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ thuế quan, tất cả các chủ nợ, người có quyền, phận sự và ích lợi liên can, công nhân trong công ty và phải được niêm yết công khai tại hội sở chính và chi nhánh của công ty (nếu có). Cùng lúc quyết định giải tán công ty phải được đăng ít ra trên 1 tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tục.

Quyết định giải tán phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo công bố về phương án khắc phục nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, vị trí và phương thức trả tiền số nợ ấy; phương pháp và thời hạn khắc phục tố giác của chủ nợ.

Bước 2: Thủ tục về thuế

Trước hết, công ty thực hiện thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc chỉ cần khoảng quy định.

Giấy tờ giải tán tại chi cục thuế bao gồm:

 • Thông báo giải tán
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải tán công ty
 • Quyết định giải tán công ty của Chủ sở hữu doanh nghiệp/ HĐTV/ HĐCĐ
 • Công nhận đóng Mã số thương chính tại Tổng cục Thương chính
 • Công văn xin hoàn thành hiệu lực Mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Bản sao có công chứng Giđó chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

Sau lúc tiến hành xong thủ tục tại Chi cực thuế, công ty được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát điều hành hành chính về thứ tự xã hôi- Công an thị thành nơi công ty được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Giấy tờ tiến hành việc trả con dấu gồm:

 • Công văn trả dấu;
 • Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;
 • Dấu pháp nhân;
 • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;
 • Giđó giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo luật pháp của Doanh nghiệp ko trục tiếp thực hiện trả con dấu).

Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu cơ

Sau lúc thu được GCN đã trả con dấu, công ty hoàn thiện giấy tờ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh- nơi công ty được cấp GCN.

Giấy tờ giải tán tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc giải tán;
 • Quyết định về việc giải tán công ty của Chủ sở hữu doanh nghiệp/HĐTV/HĐCĐ;
 • Biên bản hợp HĐTV/HĐCĐ về việc giải tán công ty
 • Biên bản thanh lý của nả và trả tiền hết các khoản nợ;
 • Công văn đóng nick (hoặc cam kết chưa mở nick Ngân hàng)
 • Ba số báo liên tục đăng công bố giải tán công ty
 • Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Giđó chứng thực đã thu hôi con dấu (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Bản chính Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh
 • Giđó giao cho hoặc giấy giới thiệu

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu cơ sẽ trả kết quả khắc phục thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ hợp thức.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục đầu cơ kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.


#Quyết #định #giải #thể #doanh #nghiệp

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button