Tổng hợp

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Ngày 30/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2020 / TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020 / TT-BNNPTNT về tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi. Hiệu lực của văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 5 2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________

Số: 08/2020 / TT-BNNPTNT

CỘNG ĐỒNGĐẾN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI

Sự độc lập trên account của riêng mình làm – Vui mừng

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 5 5 2020

Thông tư 08/2020 / TT-BNNPTNT

Điều 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 3 5 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về thức ăn chăn nuôi và vật liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

___________________

Căn cứ Nghị định số 15/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 5 2006;

Căn cứ Đạo luật Chất lượng Thành phầm và Hàng hóa 5 2007;

Căn cứ Luật Thủy sản 5 2017;

Căn cứ Luật Chăn nuôi 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 3 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiến hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông tại thức ăn chăn nuôi và vật liệu sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản.

Điều 1. Bổ sung điểm 1a sau điểm 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 3 5 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về thức ăn chăn nuôi và vật liệu làm thức ăn chăn nuôi. sản xuất thức ăn thủy sản như sau:

“1a. Hàm lượng tối đa cho phép của các tiêu chí sau: Salmonella, Asen tổng (As), Cadmium (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, vật liệu sản xuất thức ăn thủy sản có xuất xứ thực vật quy định tại Mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật non sông ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 7 5 2021 ”.

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 7 5 2020.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này. /.

Người nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Sở NN & PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp – Bộ Tư pháp;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng – Bộ NN & PTNT;
– Công báo Chính phủ;
– Trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Lưu: VT, TCTS, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Phùng Đức Tiến


#Thông #tư #082020TTBNNPTNT

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button