Tổng hợp

Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN

Thông tư số 27/2019 / TT-NHNN

Thông tư 27/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 35/2014 / TT-NHNN ngày 20 tháng 11 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí rút tiền mặt qua account trả tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 25 tháng 12 5 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 35/2014 / TT-NHNN ngày 20 tháng 11 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua account trả tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Do đấy, tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được miễn rút tiền mặt trong tháng có trị giá tiền mặt rút qua account vãng lai bé hơn hoặc bằng mệnh giá thành mặt không liên quan lưu thông nộp nhà băng. cùng 1 nơi nhưng mà account được mở. Nếu vượt quá, các tổ chức nói trên sẽ bị tính phí huê hồng là 0,005% trên khoản chênh lệch dương của tháng.

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: 27/2019 / TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 5 2019

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 35/2014 / TT-NHNN ngày 20 tháng 11 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí rút tiền mặt qua account vãng lai tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 5 2010; Căn cứ Nghị định số 222/2013 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2013 của

Chính phủ trả tiền bằng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 16/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 35/2014 / TT-NHNN ngày 20 tháng 11 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phí rút tiền mặt phê duyệt account trả tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 35/2014 / TT-NHNN ngày 20 tháng 11 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí rút tiền mặt qua account vãng lai tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 35/2014 / TT-NHNN)

1. Điều 3 được sửa đổi, hoàn thiện như sau:

“Điều 3. Hoa hồng lúc rút tiền mặt tại Banco del Estado

1. Tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được không tính phí rút tiền mặt trong tháng nhưng mà trị giá tiền mặt rút qua account vãng lai bé hơn hoặc bằng mệnh giá thành mặt ko đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp Ngân hàng. account được mở.

2. Tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được tính huê hồng 0,005% trên số chênh lệch dương trong tháng giữa trị giá tiền mặt rút qua account vãng lai trừ đi trị giá tiền mặt không liên quan lưu thông nộp nhà băng. – nhà băng ở cùng nơi mở account. “

2. Thêm mục 3a như sau:

“Điều 3a. Phương thức thu phí rút tiền mặt

Hàng tháng, sau lúc tính toán, thu phí rút tiền mặt của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài, Phòng giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương căn cứ vào chứng từ thu phí. Theo Bảng kê tính phí theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, phí rút tiền mặt sẽ được hạch toán theo quy định tại Chế độ account kế toán ban hành tại Thông tư số 19/2015 / TT-NHNN ngày 22 tháng 10 5 2015 quy định: hệ thống kế toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tài liệu chỉ dẫn vận hành hệ thống Core Banking, lập ngân sách, kế toán và tích hợp hệ thống ”.

3. Điều 4, chữ b, mục 4 được sửa đổi và hoàn thiện như sau:

“B) Tổng hợp, báo cáo số liệu tình hình thu phí rút tiền mặt qua account vãng lai tại Ngân hàng Nhà nước theo đề xuất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Khoa Công nghệ Thông tin

Xây dựng ứng dụng nghiệp vụ tự động tính, thu phí và tự động bổ sung các biểu mẫu báo cáo liên can vào Hệ thống thông báo chí cáo vốn đầu tư, thống kê của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.

1. Huỷ bỏ tiểu mục b tiểu mục 1 Điều 4 và tiểu mục b tiểu mục 2 Điều 4 Thông tư số 35/2014 / TT-NHNN.

2. Thay thế Phụ lục của Thông tư 35/2014 / TT-NHNN bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm Thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài chịu phận sự tổ chức tiến hành Thông tư này.

Điều 4. Thời hạn tiến hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 5 2020.

Người nhận:

– như điều 3;

– Chỉ huy Ngân hàng Nhà nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tư pháp (để rà soát);

– Quảng cáo;

– Lưu: VP, PC, TT (06 liên).

THỐNG ĐỐC

RUỘT THỪA

DANH SÁCH PHÍ RÚT TIỀN QUA TÀI KHOẢN TRẢ TIỀN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số / 2019 / TT-NHNN ngày / 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên đơn vị: Sở giao dịch / Chi nhánh NHNN

Tên người dùng (tổ chức tài chính / chi nhánh nhà băng nước ngoài):

Số liệu: Tháng ….. 5 …… Số account:

Tên account:

STT

Ngày

Số lượng tài liệu đã đăng ký

account có

Số tiền rút (triệu đồng)

Số tiền ko đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp Ngân hàng Nhà nước.

(triệu đồng)

Sự dị biệt

(thứ mười 2)

Số tiền lệ phí (triệu đồng)

toàn thể

(Trước hết)

(2)

(3)

(4)

Số tiền phí rút tiền mặt của tháng…. 5… .là:… (bằng chữ) ………….

…., tháng ngày 5 ………..

TABULATOR

(Ký và ghi rõ họ tên, số dế yêu liên hệ)

ĐIỀU KHIỂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chỉ dẫn cách lập danh sách và tổng hợp dữ liệu:

– Đơn vị lập danh sách: Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

– Việc hoà giải được tiến hành theo thoả thuận giữa Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương và tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

– Gicửa ải thích:

(1) là tổng số tiền mặt bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được rút qua account trả tiền tại đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nơi mở account trong tháng.

(2) là tổng số tiền ko được phép lưu hành nhưng mà tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải trả cho đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nơi mở account trong 1 tháng theo quy định của cơ chế thu, đổi tiền vô hiệu. vòng tuần hoàn. .

Công thức tính toán

+ Nếu (3) 0 thì (4) = 0

+ Nếu (3)> 0 thì (4) = (3) x 0,005%

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Ngân hàng này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.


#Thông #tư #272019TTNHNN #sửa #đổi #Thông #tư #352014TTNHNN

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button